Έρευνα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου για τις επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις του Νομού

Εκτύπωση

Έρευνα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου για τις επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις του Νομού

Την παρουσίαση μιας σημαντικής για τα αποτελέσματά της έρευνας του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου έκανε στις 29 Απριλίου ο Αντιπρόεδρός του κ. Νίκος Νίνος. Η έρευνα αφορά τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις του Νομού Ρεθύμνου.

Μεταξύ άλλων το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα από την έρευνα εμφανίζεται και ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που παρουσιάζει θετικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

              

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, μέσω ηλεκτρονικής δημοσκόπησης που διενέργησε μεταξύ των μελών του, επιχείρησε να καταγράψει μια σαφή εικόνα για τις μέχρι σήμερα επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις μέλη του σε τομείς όπως αυτών της ρευστότητας, των πωλήσεων, της συνεργασίας με τις τράπεζες, της απασχόλησης προσωπικού και, συγχρόνως, να καταγράψει τις προτάσεις τους για τα μέτρα που θεωρούν απαραίτητα να ληφθούν από την Πολιτεία για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις απόψεις τους για τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί για την έξοδο από την κρίση.

Η έρευνα για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις του Νομού μας διεξήχθη μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή στο διάστημα από 25/2-30/3/2009 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων από τους κυριότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας του Νομού Ρεθύμνης.

Το κυρίαρχο συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση των απαντήσεων των εκπροσώπων των επιχειρήσεων είναι ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει ήδη επηρεάσει τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων, αλλά ειδικότερα ο μεγαλύτερος αντίκτυπος της αφορά κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως οι πωλήσεις και ρευστότητα. Δυστυχώς, φαίνεται να επηρεάζει, και μάλιστα σε ανησυχητικό βαθμό την απασχόληση. Συγκεκριμένα:

Τον Μάρτιο του 2009, το 68 περίπου τοις εκατό των ερωτηθέντων απάντησε ότι έχει ήδη επηρεαστεί σε μικρό ή σοβαρό βαθμό από την οικονομική κρίση, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό. Επιπρόσθετα, ένα ποσοστό της τάξεως του 27% των επιχειρηματιών του Ρεθύμνου που συμμετείχαν, δήλωσε ότι δεν έχει επηρεαστεί ακόμα, αλλά ότι αναμένει ότι θα πληγεί σύντομα από την κρίση.

Σε ότι αφορά την πορεία των πωλήσεων, ο τζίρος έχει μειωθεί κατά το τελευταίο τρίμηνο σε σύγκριση με το ίδιο περσινό διάστημα στην πλειονότητα των επιχειρήσεων, δηλαδή στο 78% του δείγματος, ως εξής: μικρή μείωση, μικρότερη του 10% εμφάνισε το 8,3%, μείωση μεταξύ 10% και 20% παρουσίασαν οι πωλήσεις στο 33%, ενώ μεγάλη μείωση, μεγαλύτερη από 20% καταγράφεται στο 36% των επιχειρήσεων. Σταθερότητα στις πωλήσεις καταγράφεται στο 14% των απαντήσεων, ενώ ενθαρρυντικό είναι το δεδομένο ότι ένα ποσοστό της τάξης του 8% παρουσίασε αύξηση στο ύψος των πωλήσεων του.

Στην ερώτηση: Η επιχείρηση σας αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο πρόβλημα ρευστότητας; Δυστυχώς μόλις ένα 17% επί του συνόλου απάντησε ότι δεν αντιμετωπίζει σχετικό πρόβλημα, ενώ μικρό πρόβλημα στην ρευστότητα παρουσιάζεται στις μισές επιχειρήσεις του δείγματος, ενώ ήδη, μεγάλης έκτασης πρόβλημα ρευστότητας καλείται να αντιμετωπίσει μία στις τρεις επιχειρήσεις της έρευνας μας.

Τώρα, σε μια από τις σημαντικότερες ερωτήσεις της έρευνας, αυτής που αφορά σε ποιο ή ποια από μια σειρά πιθανών μέτρων της Κυβέρνησης για τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θεωρούν οι ίδιοι ως το πλέον αναγκαίο, τα ευρήματα παρουσίασαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σημειώνω ότι οι επιχειρηματίες είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν ως πλέον αναγκαίο, περισσότερα του ενός μέτρα. Η ιεράρχηση των απαντήσεων των Ρεθυμνιωτών επιχειρηματιών ήταν η ακόλουθη:

Βελτίωση νέου προγράμματος επιδότησης επιτοκίου δανεισμού μέσω του ΤΕΜΠΜΕ με την επέκτασή του και σε επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν κερδοφορία σε ένα από τα προηγούμενα τρία χρόνια.

55,20%

Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ για το διάστημα της κρίσης

52,20%

Άρση των νέων φορολογικών μέτρων και κύρια του μέτρου της κατάργησης του αφορολογήτου ορίου

41,80%

Πάγωμα τιμολογίων ΔΕΚΟ και Δημοτικών Τελών

40,30%

Αναστολή της προσωποκράτησης για χρέη στο Δημόσιο

14,90%

Δημιουργία «Ταμείου Ανεργίας για τους Επαγγελματοβιοτέχνες» που πτωχεύουν λόγω της κρίσης

14,90%

Βλέπουμε λοιπόν ότι η βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος του ΤΕΜΠΜΕ για την επιδότηση του κόστους δανεισμού, βελτίωση για την οποία και εμείς, ως επιμελητήριο Ρεθύμνης έχουμε αγωνιστεί, κυριαρχεί στην ιεράρχηση των απαντήσεων των μελών μας.

Μία, όπως όλοι γνωρίζουμε, σημαντική παράμετρος της οικονομικής δραστηριότητας, είναι και το επίπεδο της συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών και των επιχειρήσεων. Η αίσθηση ότι τα προβλήματα συνεργασίας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες με τον τραπεζικό τομέα έχουν αυξηθεί μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις τους στην σχετική ερώτηση, όπου περισσότερες από τις μισές  (58%), δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.  Σε ότι αφορά τώρα το είδος του προβλήματος, και εδώ οι μισές από τις επιχειρήσεις που απάντησαν θετικά, αντιμετώπισαν πρόβλημα από την Κωλυσιεργία ένταξης στο νέο πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου που έχει ενεργοποιηθεί μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. Ακολουθούν η απόρριψη αιτήματος δανειοδότησης για κεφάλαιο κίνησης, η αύξηση επιτοκίου παλιού δανείου σε ποσοστό δυσανάλογο με τα διεθνή δεδομένα και η απόρριψη αιτήματος δανειοδότησης για πραγματοποίηση επένδυσης.

Σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την κατάσταση, που αποτελούν από μόνες τους σημαντικότατο παράγοντα για την ψυχολογία και τις κινήσεις της αγοράς, στην ερώτηση:  «Σε ποια φάση πιστεύετε ότι βρίσκεται η παρούσα οικονομική κρίση σε σχέση με τις ελληνικές επιχειρήσεις;», το άσχημο επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί, επιβεβαιώνεται πανηγυρικά: εκτίμηση ότι θα υπάρξει ανάκαμψη μέσα στο πρώτο εξαμήνου του 2009 δηλώνει μόνο το 8,7% των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 17% πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει ανάκαμψη πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 ενώ ακόμη ποιο απαισιόδοξη είναι η εκτίμηση των περισσοτέρων (74% του συνόλου των απαντήσεων) που θεωρεί ότι τα χειρότερα δεν έχουν έλθει ακόμη και δεν προβλέπουν ανάκαμψη εντός του 2009.  

Στον κρίσιμο για την οικονομία αλλά και την κοινωνική συνοχή μέγεθος της απασχόλησης, οι απαντήσεις μας προκαλούν έντονη ανησυχία, κι αυτό διότι εξ αιτίας των παραπάνω, εντός του 2009 σκέπτονται να μειώσουν τον αριθμό του προσωπικού τους οι τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις του δείγματος, δηλαδή οι 29 στις 71 που απάντησαν στην ερώτηση. Δεν σχεδιάζουν να προβούν σε μείωση του προσωπικού στους οι τρεις στις δέκα (31%), ενώ ένα ισχνό ποσοστό της τάξης του 4,2% πρόκειται να το αυξήσει. Τέλος, ένα 24% των επιχειρηματιών δεν απασχολούν προσωπικό.

Σχετικά με τα μέχρι στιγμής μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, επτά στους δέκα επιχειρηματίες τα κρίνουν ως ανεπαρκή, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος και τη σοβαρότητα της κρίσης αυτής, ενώ τρεις στους δέκα τα κρίνουν ως ικανοποιητικά, αλλά πιστεύει ότι θα πρέπει να συμπληρωθούν με πρόσθετες δράσεις.

Πρέπει να σας πω εδώ, ότι θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την άποψη των μελών μας σχετικά με ποιο τρόπο θεωρούν ότι φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων, όπως τα Επιμελητήρια, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις ? μέλη τους σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Έτσι στην τελευταία, αλλά πολύ σημαντική για μας ερώτηση της έρευνας, οι απαντήσεις που λάβαμε κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Μέσω παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργεία.

35.3%

Μέσω παροχής πληροφόρησης για δυνατότητες αξιοποίησης ευκαιριών ένταξης σε κοινοτικά προγράμματα.

27.9%

Μέσω πρωτοβουλιών που να προτρέπουν τους καταναλωτές σε αγορές από τις τοπικές επιχειρήσεις

23.5%

Μέσω υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων από τους ίδιους τους φορείς για επιμόρφωση επιχειρηματιών και εργαζομένων

16.2%

Μέσω της ενθάρρυνσης δημιουργίας δικτύων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (clusters).

10.3%

Με όλα τα παραπάνω

55.9%

Νομίζω ότι γίνεται φανερό από τις παραπάνω απαντήσει το πόσο σημαντικό είναι για τους επιχειρηματίες η ενεργός παρουσία των επιμελητηρίων σε σχέση με τα κρίσιμα ζητήματα τους και ακόμα περισσότερο η δυναμική παρουσία τους για την διεκδίκηση της εύρεσης λύσεων στα ζητήματα που τους απασχολούν.

Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τις επιχειρήσεις μας που συμμετείχαν σε αυτή την σημαντική έρευνα και να σας δηλώσω ότι το επιμελητήριο προτίθεται να επαναλάβει την δημοσκόπηση μετά το πέρας της φετινής τουριστικής περιόδου με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που να αφορούν στον αντίκτυπο της κρίσης στις επιχειρήσεις όπως αυτή θα εξελίσσεται διαχρονικά.

Τα αναλυτικά ευρήματα της έρευνας θα σας διανεμηθούν και είμαστε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Σάββατο, 26 Μάι 2018

Αρθρογραφία