Αυξήθηκε χωρίς ενημέρωση...το πλαφόν των στρεμματικών εκτάσεων.

Εκτύπωση

Κατόπιν της από 19-12-08 αναφοράς του βουλευτού Ρεθύμνου, καθηγητή κ. Ηλία Λαμπίρη με θέμα
«Αυξήθηκε χωρίς ενημέρωση το πλαφόν των στρεμματικών εκτάσεων», που αφορούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την αλλαγή τρόπου διαδικασίας στα ατομικά δικαιώματα των παραγωγών, λάβαμε την υπ αριθμόν 341/27-2-09 απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Χατζηγάκη, η οποία αναφέρει τα εξής:

« Καταβολή δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης σε παραγωγούς»

ΣΧΕΤ :  Η ΠΑΒ 2192/21-12-2009

Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 292464/27-7-05 ΚΥΦΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται τα εξής:

  • Στο άρθρο 7 «Τα τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά για μια συγκεκριμένη περίοδο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 73 του Καν. (ΕΚ) 796/2004, συμψηφίζονται με τα δικαιούμενα ποσά επόμενων περιόδων, από τις προκαταβολές ή τις πληρωμές που καταβάλλονται στο γεωργό, στο πλαίσιο των καθεστώτων που αναφέρονται στους τίτλους ΙΙΙ και IV του Καν.(ΕΚ)1782/2003 ή της πρόσθετης ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο του ίδιου Κανονισμού».
  • Στο άρθρο 9 «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εσφαλμένος υπολογισμός των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και ο νέος υπολογισμός έχει αντίκτυπο στη συνολική αξία των δικαιωμάτων που έχει αποκτήσει ο γεωργός, αλλά χωρίς αντίκτυπο του εθνικού ορίου ως προς τα ποσά αναφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 41 του Καν.(ΕΚ) 1782/2003, ο αρμόδιος φορέας υπολογίζει εκ νέου τα δικαιώματα ενίσχυσης».

Ως εκ τούτου , ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υποχρεούται, όταν διαπιστώνεται εσφαλμένος υπολογισμός του αριθμού και της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, να προβεί στη διόρθωσή τους.

  Η αναγκαιότητα της διόρθωσης του αριθμού των δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2008, προέκυψε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στη χώρα μας το Φεβρουάριο του 2008 από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και αφορούσε τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης (έρευνα 2813). Στο από 11-6-2008 έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου επισημαίνεται ότι βρέθηκαν παραγωγοί με ιδιαίτερα υψηλή αξία ανά εκτάριο και ζητούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι με την υποβολή της δήλωσης εκμετάλλευσης - αίτησης ενιαίας ενίσχυσης ο παραγωγός υποχρεούται στη δήλωση όλων των στοιχείων της εκμετάλλευσής του, ανεξαρτήτως του απαιτούμενου αριθμού επιλέξιμων εκταρίων, για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.
Η μη ορθή συμπλήρωση της δήλωσης εκμετάλλευσης - αίτησης ενιαίας ενίσχυσης είναι ευθύνη του ίδιου του παραγωγού.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Παρασκευή, 25 Μάι 2018

Αρθρογραφία