Μέτρα για την στήριξη ελαιόλαδου στην Κρήτη.

Εκτύπωση

Σε απάντηση στην υπ. αριθμ. 12005/31-12-2008 ερώτηση του βουλευτή Ηλία Λαμπίρη και των άλλων βουλευτών Κρήτης του ΠΑΣΟΚ, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Μέτρα για την στήριξη ελαιόλαδου στην Κρήτη», λάβαμε το υπ. αριθμόν 1514/13-2-09 έγγραφο του Υπουργού κ. Σ. Χατζηγάκη το οποίο συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής :

Το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές υπάγονται στην Κοινή Οργάνωση Αγορών (Καν. 1234/2007 του Συμβουλίου) και τα διάφορα μέτρα για τη στήριξή τους αποφασίζοντας από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Συμβούλια Υπουργών-Διαχειριστικές Επιτροπές κ.λ.π.). Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η λήψη εθνικών παρεμβατικών μέτρων.

Επίσης, οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα στην αγορά ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση.

Σημειώνεται ότι οι προτάσεις των αγροτικών φορέων της Κρήτης θα τεθούν για συζήτηση στο πλαίσιο λειτουργίας της ειδικής επιτροπής για το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια ελιά, θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν, ώστε να καθοριστούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι περαιτέρω μορφές ενεργειών σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παραγ. 3 του Ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61/Α) «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) όλων των βαθμίδων είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα.

Επίσης, σύμφωνα με την παραγ. 4 του άρθρου 14, του ίδιου νόμου, αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του συνεταιρισμού, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του και την επιδίωξη του σκοπού του, είναι το διοικητικό συμβούλιο, ενώ σύμφωνα με την παραγ. 1 του άρθρου 10, το ανώτατο όργανο του συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του ως άνω νόμου, καθώς και με το Π.Δ/γμα 104/2003 (ΦΕΚ 96/Α΄) «Καθορισμός κινήτρων συγχώνευσης και ανάπτυξης Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων», λαμβάνονται μέτρα για τη συγχώνευση δύο ή περισσότερων ΑΣΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία από τις κυριότερες αδυναμίες του συνεταιριστικού κινήματος που είναι ο πολυτεμαχισμός των συνεταιριστικών δυνάμεων, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα τις περιορισμένες δραστηριότητές του, την αδυναμία άντλησης ιδίων κεφαλαίων, την αδυναμία επιτυχίας χαμηλού κόστους λειτουργίας και γενικά την αδυναμία ανάπτυξής του.

Στόχος της συγχώνευσης των ΑΣΟ είναι η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξή τους, με τη δημιουργία μεγάλων ανταγωνιστικών συνεταιριστικών μονάδων που θα δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής, καθώς και η τυποποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων και η ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ? ωφελεία των μελών τους.

Όσον αφορά το θέμα της ίδρυσης κλαδικών συνεταιρισμών, το ισχύον νομικό πλαίσιο δίδει τη δυνατότητα δημιουργίας συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας και , ως εκ τούτου, δεν απαιτείται αλλαγή του Ν. 2810/2000.

Στις 28 Αυγούστου 2007 υποβλήθηκε στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από το Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικού Ελαιόλαδου (ΣΠΑΚΕ) ? στον οποίο συμμετέχουν παραγωγοί, μεταποιητές και καταναλωτές ελαιόλαδου της Κρήτης- αίτηση καταχώρησης της ονομασίας «Κρήτη» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ, ως προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), για το ελαιόλαδο που παράγεται στο νησί.

Μετά από εξέταση του φακέλου, η εν λόγω Δ/νση προέβη σε αλληλογραφία καθώς και σε προσωπική επαφή με εκπροσώπους της αιτούσας ομάδας, με σκοπό την ενημέρωσή τους, για τις ελλείψεις και τα προβλήματα του φακέλου της. Στη συνέχεια, στις 28 Φεβρουαρίου 2008, η αιτούσα ομάδα υπέβαλε νέο βελτιωμένο φάκελο. Ωστόσο, δεν αντιμετωπίστηκαν και σ? αυτόν ικανοποιητικά ορισμένα από τα βασικά προβλήματα στοιχειοθέτησης του αιτήματος καταχώρησης ως ΠΟΠ της προτεινόμενης ονομασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής έχουν ήδη καταχωρηθεί οκτώ ονομασίες ελαιόλαδων περιοχών της νήσου Κρήτης ως ΠΟΠ και μία ως ΠΓΕ. Επίσης, εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η τελική αξιολόγηση της αίτησης καταχώρησης της ονομασίας «Εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης».

Πέραν αυτών, στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν κατατεθεί, εκτός της υπό εξέταση αίτησης του ΣΠΑΚΕ, τρεις επιπλέον αιτήσεις για καταχώρηση ονομασιών ως ΠΟΠ ελαιόλαδων περιοχών της Κρήτης από άλλες ομάδες παραγωγών (Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Μιράμπελλο Κρήτης, Ελαιόλαδο Παναγιά και Ελαιόλαδο Μεσσαράς Κρήτης), που βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης, καθώς και οι δύο αιτήσεις τροποποίησης προδιαγραφών, που αφορούν επέκταση της οριοθετημένης ζώνης παραγωγής των ελαιόλαδων ΒΟΡΕΙΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΟΠ) και ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΟΠ).

Όπως είναι ευνόητο, η αξιολόγηση του φακέλου έγινε από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συσχετισμό με τα χαρακτηριστικά των ήδη καταχωρημένων ονομασιών ελαιόλαδων της νήσου Κρήτης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ιδιαιτερότητες του «ΚΡΗΤΗ» σε σχέση με αυτά.

Πέραν αυτών, η διερεύνηση όλων των πτυχών του θέματος απαίτησε εμπεριστατωμένη εξέταση του φακέλου, καθώς και νομικές και τεχνικές διευκρινίσεις. Ως εκ τούτου, χρειάστηκε εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να γίνει σχετική εισήγηση της εν λόγω Δ/νσης και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την καταχώρηση της ονομασίας «ΚΡΗΤΗ» στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Ήδη το αίτημα καταχώρησης της ονομασίας «ΚΡΗΤΗ» ως ΠΟΠ, δημοσιοποιήθηκε από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στις 18-08-2008, κατά τα προβλεπόμενα στην υπ? αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ και κατά αυτού υποβλήθηκαν έξι(6) ενστάσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα την Κρήτη. Οι υποβληθείσες ενστάσεις εξετάσθηκαν από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, όπως προβλέπεται στην παραπάνω ΚΥΑ, στις 18-1-2009 και εκκρεμεί η έκδοση απόφασής της.

Στην περίπτωση που αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, ο σχετικός φάκελος με το αίτημα καταχώρησης της ονομασίας «ΚΡΗΤΗ» ως ΠΟΠ, θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω αξιολόγηση σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ)510/08.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των ενστάσεων, που υποβάλλονται κατά αιτημάτων καταχώρησης ονομασιών στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ ΠΓΕ και αιτημάτων τροποποίησης προδιαγραφών ήδη καταχωρημένων ονομασιών, απαιτεί μεταξύ άλλων και εξειδικευμένες γνώσεις νομικής φύσης. Για το λόγο αυτό και με σκοπό την προώθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αιτήσεων που πληρούν όλες τις σχετικές Εθνικές και Κοινοτικές Διατάξεις και δε θίγουν ενδιαφερόμενους παραγωγούς της Χώρας μας, κάθε ένσταση εξετάζεται από αρμόδια επιτροπή της προαναφερόμενης ΚΥΑ.

Μτεά από απόφαση της Διυπουργικής Οικονομικής Επιτροπής και εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε στις 22/1/2009 τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης του εισοδήματος του αγροτικού κόσμου της χώρας, συνολικού ύψους πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων ευρώ.

Στους Έλληνες ελαιοπαραγωγούς και στις περιοχές που διαπιστώθηκε σημαντική μείωση παραγωγής, θα καταβληθούν άμεσα 50 εκ. ευρώ για την αναπλήρωση των ζημιών.

Το ύψος της αποζημίωσης για την περίπτωση του μεγάλου ποσοστού ζημίας και την περίπτωση του μικρότερου ποσοστού ζημίας θα γνωστοποιηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού των περιοχών όπου διαπιστώνεται μείωση της παραγωγής, από Ειδική Επιτροπή Πανεπιστημιακών. 

Επιπλέον των ανωτέρω, θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση 5% επί της αξίας του παραγόμενου προϊόντος (ελαιόλαδο και βρώσιμες ελιές).

Τέλος, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες(παραγωγούς ελαιόλαδου και βρώσιμης ελιάς) θα δοθεί εφέτος επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης αυξημένη περίπου κατά 40%.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία