Η Βουλευτής κ. Όλγα Κεφαλογιάννη κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

Εκτύπωση

Η Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας κ. Όλγα Κεφαλογιάννη κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας με αντικείμενο το Λιμάνι του Ρεθύμνου.

Στόχος της Βουλευτού είναι να ολοκληρωθούν τα λιμενικά έργα στην πόλη του Ρεθύμνου και για το λόγο αυτό στην ερώτηση της αναφέρει τα εξής :

«Το Λιμάνι Ρεθύμνου μέχρι το 1956 αποτελούνταν από ένα προσήνεμο μόλο μήκους 120μ. με κατεύθυνση από Β-ΒΔ προς Ν-ΝΔ, ο οποίος είχε κατασκευασθεί από τους Ενετούς τον 17ο αιώνα.
Το 1956 άρχισε η κατασκευή ενός νέου λιμανιού σε τρία στάδια και μέχρι το 1967 είχαν κατασκευασθεί ένας προσήνεμος μόλος μήκους 486.5μ. και ένας υπήνεμος 388 μ. καθώς και κρηπίδωμα μήκους 92.20μ. εξωτερικά του μόλου του Ενετικού λιμανιού.

Με την έναρξη της κατασκευής του πρώτου τμήματος του νέου προσήνεμου μόλου, μήκους 197,5 μέτρων άρχισαν να εμφανίζονται και οι πρώτες προσαμμώσεις οι οποίες αυξήθηκαν σε όγκο και ταχύτητα την περίοδο 1962-1965 οπότε κατασκευάστηκε και το δεύτερο τμήμα του προσήνεμου μόλου, μήκους 289,5μ.  

Από το 1984 και εντεύθεν σειρά έργων έχουν πραγματοποιηθεί στο λιμάνι και εκατομμύρια ευρώ έχουν δαπανηθεί για την εξασφάλιση της ασφάλειας του και της αποφυγής του φαινόμενου της προσάμμωσης, στόχοι οι οποίοι δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα.

Ειδικότερα :

 • Το 1984 δημοπρατήθηκαν τα έργα επεκτάσεως του υπήνεμου μόλου κατά 120 μέτρα και του προσήνεμου μόλου για τμήμα 150 μέτρων. Κατά την φάση της κατασκευής, κρίθηκε απαραίτητη και εγκρίθηκε η τροποποίηση της διατομής του υπήνεμου μόλου, ώστε το ακρομόλιο εδράσθηκε στα εννέα μέτρα και θωρακίσθηκε με τετράποδα. Επίσης στην εργολαβία αυτή ανατέθηκε συμπληρωματικά η κατασκευή στον υπήνεμο μόλο εσωτερικού κρηπιδώματος, ωφέλιμου βάθους 3,5μ. και μήκους 148μ. που αποτελούσε τμήμα της προβλεπόμενης τότε μαρίνας του λιμένα Ρεθύμνου. Η εργολαβία αυτή ολοκληρώθηκε στις αρχές του 1986. Στον υπήνεμο μόλο κατασκευάστηκε η ανωδομή του ακρομολίου και υπολείπονταν η θωράκισή του. Το τμήμα του κρηπιδώματος της «μαρίνας» στη φάση αυτή είχε σχεδόν τελειώσει.
 • Τον Ιανουάριο του 1985 εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο του Λιμανιού και η χωροθέτηση μέσα σε αυτό και της μαρίνας στο νοτιοανατολικό άκρο της λιμενολεκάνης. Βάσει του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου ανατέθηκε σε εταιρεία η συνέχεια της μελέτης των νέων έργων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1985. Η μελέτη με τίτλο «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ, ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» εγκρίθηκε με την ΒΜ1δ/5755/Π.Ε/28-5-86 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ.
 • Το 1986 το έργο Μαρίνας Ρεθύμνου εντάχθηκε στο ΜΟΠ Κρήτης με Προϋπολογισμό 340 εκατ. δρχ. και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΤ. Το ποσό αυτό ήταν επαρκές τότε για την κατασκευή των λιμενικών έργων της Μαρίνας. Κινήθηκε τότε διαδικασία ανάθεσης της Μελέτης διαχωρισμού της Μαρίνας από την αρχική μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ και δημοπράτησης των λιμενικών έργων αυτής.
 • Στις 6-7-88 η Νομαρχία Ρεθύμνου δημοπράτησε το πρώτο στάδιο των λιμενικών έργων της Μαρίνας, τα οποία ολοκληρώθηκαν στις 16-8-89 και απορρόφησαν 125.706.000 δραχμές έναντι συνολικού προϋπολογισμού 372.000.000 δραχμές. Το έργο που εκτελέστηκε με την παραπάνω εργολαβία περιελάμβανε την κατασκευή εγκάρσιου μόλου μήκους 200μ. από φυσικούς ογκόλιθους, την ολοκλήρωση των επιχωματώσεων της χερσαίας ζώνης και την κρηπίδωση με τεχνικούς ογκόλιθους εσωτερικού κρηπιδώματος της Μαρίνας, μήκους 100μέτρων.
 • Στις 10-12-1990 δημοπρατήθηκε τμήμα των εσωτερικών έργων με τίτλο «Κατασκευή Έργων Α΄ φάση στο Λιμάνι Ρεθύμνου» με προϋπολογισμό 200 εκ. δραχμές. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η εγκατεστημένη εργολαβία ολοκλήρωσε τις εργασίες της στις 17-5-1994 με την κατασκευή του εσωτερικού κρηπιδώματος (Η-Ι) κατά 33,70μ. κατ επέκταση του υπάρχοντας (Η-Θ) 90μ. ,την κατασκευή ογκολίθων για τα 70μ. του κρηπιδώματος (Ι-Κ) και την κατασκευή ογκολίθων για τα 22,50μ.του κρηπιδώματος (Θ-Θ΄).
 • Στις 15-9-1994 δημοπρατήθηκε το έργο κατασκευής τμήματος του εσωτερικού κρηπιδώματος (Ι-Κ), που περιελάμβανε διαπλάτυνση του προσήνεμου μόλου κατά 40μ. και σε μήκος 70μ. Ο προϋπολογισμός ήταν 125.000.000 δρχ. Τα χρήματα διατέθηκαν από πιστώσεις του Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνου και ολοκληρώθηκε αρχές Δεκεμβρίου του 1995.
 • Το 1995 συντάχθηκε περιβαλλοντική μελέτη για όλα τα έργα του λιμανιού Ρεθύμνου, και εγκρίθηκε με την 24554/29-2-1996 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΥΠΕΧΩΔΕ και ΥΕΝ.
 • Στις 29-3-1996 εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου «Λιμάνι Ρεθύμνου» που προέβλεπε την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 150μ.και κατασκευή ακρομολίου, προϋπολογισμού 1.029.000.000 δρχ. Το έργο υλοποιήθηκε από πιστώσεις των Δημοσίων Επενδύσεων (χρημ. από το Β΄ ΚΠΣ). Η δαπάνη του έργου ανήλθε σε 685.319.290 δρχ. To προϊόν της έκπτωσης δημοπρατήθηκε εκ νέου με προϋπολογισμό 429.480.170.δρχ . Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκε και η πλατεία-πάρκιν (περιοχή Κιουλούμπαση) με κόστος 205.000.000 δρχ.
 • Στις 15-7-1996 εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπρασίας του έργου «Μαρίνα Ρεθύμνου α΄ φάση». Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1.020.000.000 δρχ. Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε σε 614.631.766 δρχ. Το προϊόν της έκπτωσης δημοπρατήθηκε εκ νέου με προϋπολογισμό 570.000.000 δρχ είχε συνολικό κόστος 581.782.814 δρχ. Το έργο περιελάμβανε την ολοκλήρωση των εσωτερικών κρηπιδωμάτων της Μαρίνας σε συνέχεια παλαιότερων για βάθη -9,00,5,3μ και 3,5 μ. και των κρηπιδωμάτων του Υπήνεμου μόλου, τις απαραίτητες εκβαθύνσεις, τη διάστρωση των χερσαίων χώρων και την κατασκευή των υποδομών για τις προσήκωσες εγκαταστάσεις (νερού, τηλεφώνου, πυρόσβεσης, κλπ).
 • Το έργο: «Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις Μαρίνας Ρεθύμνου»,δημοπρατήθηκε στις 17-8-1999,η σύμβαση υπογράφηκε στις 13-9-99 και ολοκληρώθηκε στις 12-1-2001.
 • Στις 12-7-2002 υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο: «Μελέτη-κατασκευή του έργου : Κατασκευή πλωτών προβλητών στη Μαρίνα Ρεθύμνου», με προϋπολογισμό 210.000.000 δρχ. Το τελικό κόστος του έργου ανήλθε σε 425.238,44 ευρώ. Αρχικά προβλεπόταν η κατασκευή δύο πλωτών προβλητών μήκους 140,00μ κάθε μία, σύνολο 280μ. Λόγω προβλημάτων κυματισμού αποφασίστηκε η τροποποίηση της μελέτης, δηλαδή να κατασκευασθούν 5 τεμάχια πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 280 μ επίσης. Το έργο ολοκληρώθηκε 30-6-2004.
 • Το 2002 με την 1527/4-3-2002 απόφαση του Γ.Γ, Περιφέρειας Κρήτης αποφασίστηκε η ένταξη του έργου «Λιμάνι Ρεθύμνου», με προϋπολογισμό 6.749.816,58 ευρώ. Με την 594/27-2-2002 εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για το 1ο υποέργο με τίτλο :Ολοκλήρωση εσωτερικών κρηπιδωμάτων-εκβάθυνση λιμενολεκάνης» και ποσό 5.135.730 ευρώ. Με το 1301/29-4-2002 έγγραφο Περιφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου με φορέας υλοποίησης την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν. Α. Ρεθύμνης. Η δημοπρασία έγινε στις 28-5-2003. H σύμβαση υπογράφηκε στις 29-12-2003. To έργο ολοκληρώθηκε 30-11-2006. Το τελικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 4.910.447 ευρώ.
 • Για το 2ο υποέργο με τίτλο «Εκβάθυνση λιμενολεκάνης -προστασία προσήνεμου μόλου», η έγκριση διάθεσης πίστωσης έγινε με την 2436/19-4-2004 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης για ποσό 1.614.086,57 ευρώ. Φορέας υλοποίησης του έργου αυτού ορίστηκε η Δ. Τ. Υ. της Ν. Α. Ρεθύμνης. Το φυσικό αντικείμενο του έργου ήταν η εκβάθυνση ολόκληρης της λιμενολεκάνης (στάθμη -9,00μ) και η προστασία του προσήνεμου μόλου με ειδικούς τεχνητούς ογκόλιθους (τετράποδα). Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 22-9-2005. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 10-4-2006 με ποσό 1.073.100 ευρώ και σήμερα το έργο έχει ολοκληρωθεί.
 • Επίσης ολοκληρώθηκε και το 3ο υποέργο με τίτλο: «Ενίσχυση της προστασίας του προσήνεμου μόλου του λιμένα Ρεθύμνου», προϋπολογισμού 1.189.970 ευρώ. Η δημοπράτηση του έργου έγινε την1-4-2008 και ολοκληρώθηκε στις 26/12/08 

Μετά από όλες τις παραπάνω εργολαβίες το λιμάνι και η μαρίνα Ρεθύμνου δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.
Σε καταστάσεις έντονων καιρικών φαινομένων τα κύματα υπερκαλύπτουν το χερσαίο τμήμα του λιμανιού και τα πλοία αναγκάζονται και μετακινούνται στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.
Παράλληλα οι εταιρείες ναυσιπλοΐας θέτουν το θέμα του βάθους και της ασφάλειας του λιμανιού ως επιχείρημα για την μη δρομολόγηση πλοίου στην γραμμή Ρέθυμνο - Πειραιά.
Όπως γίνεται αντιληπτό η διαμορφωθείσα κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό στο Ρέθυμνο και γίνεται πολύ συχνά λόγος για ανάγκη κατασκευής νέου, ασφαλέστερου και αξιόπιστου λιμανιού.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα όλων των λιμενικών εγκαταστάσεων της πόλης του Ρεθύμνου και ποιος είναι γενικότερα ο σχεδιασμός του Υπουργείου για το λιμάνι του Ρεθύμνου.»

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μάι 2018

Αρθρογραφία