Συνέντευξη Τύπου της Cretan Lines και ακολούθως σύνοψη του Καταστατικού της εταιρίας

Εκτύπωση


1)Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 10-2-09 και ώρα 10.30 το πρωί, στη αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου του Μεταφορικού Ναυτιλιακού Συνεταιρισμού
CRETANLINES« ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ?ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν.Π.Ε.» η οποία και θα αναμεταδοθεί από όλους τους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς Ρεθύμνου. Την όλη διαδικασία, ανέλαβε να συντονίσει το μέλος της Προσωρινής Διοικητικής Επιτροπής κ. ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ.

Παρακαλούμε και καλούμε όλα τα Μ.Μ.Ε. του Νομού μας και όχι μόνο, να είναι εκεί.

Σας Ευχαριστούμε
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                      =====================================


2) Λάβαμε από τους κ.κ. Αποστολάκη Ιωάννη και Πολοπετράκη Κωσταντίνο, μέλη του Δ.Σ. της CRETAN LINES 2 αναφορές που σχετίζονται με το καταστατικό της ναυτιλιακής εταιρίας.
Ακολούθως σας παραθέτουμε τις 2 "Περίληψεις Καταστατικού" που λάβαμε από τους 2 ως άνω κυρίους και σας παραθέτουμε ακολούθως την μια εξ αυτών, αυτή του κ. Αποστολάκη ως πιο σύντομη.

                      =====================================

του Ιωάννη Αποστολάκη

Αγαπητοί μας Ρεθυμνιώτες

Παραθέτουμε περίληψη καταστατικού του Συνεταιρισμού μας, το οποίο ήδη καταχωρήθηκε στο Μητρώο Συνεταιρισμών Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου, με αριθμό 10/26-1-2009, και θα διαπιστώσετε, πως με την επιλογή μας, για τη μορφή του Συνεταιρισμού, φροντίσαμε ώστε σε καμιά περίπτωση να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος. Έτσι σε κάθε περίπτωση : 

·         Δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει περισσότερες από τις επιτρεπόμενες από το Νόμο Μερίδες και όχι παραπάνω από το 0,5% του συνολικού κεφαλαίου. (άρθρο 25)

      Έτσι διασφαλίζεται η πολυμετοχικότητα.

·         Συμμετέχουν μόνο αυτοπροσώπως τα μέλη στις Γενικές Συνελεύσεις και διαθέτουν μία ψήφο, ανεξάρτητα από αριθμό μερίδων. (άρθρο 21)

      Έτσι διασφαλίζεται η αυθεντικότητα των αποφάσεων.

·         Η μεταβίβαση μερίδων σε μη Συνεταίρους είναι υπό διαρκή έλεγχο, για να διασφαλιστεί τυχόν σκόπιμη πρόθεση συγκέντρωσης μερίδων, σε πρόσωπα ή ομάδες υποκινούμενες. (άρθρο 25)

·         Απαιτείται σχεδόν απαγορευτική πλειοψηφία 90% των εγγεγραμμένων και όχι των παρισταμένων μελών, για τυχόν εισαγωγή σε Χρηματιστήρια Ελλάδας ή Εξωτερικού. (άρθρο 23)

·         Οποιαδήποτε τροποποίηση βασικών αρχών του Συνεταιρισμού για συγχώνευση, εξαγορά κλπ, απαιτεί επίσης σχεδόν απαγορευτική πλειοψηφία 90% των εγγεγραμμένων και όχι των παρισταμένων μελών και έτσι διασφαλίζεται η παραμονή της ιδιοκτησίας του Συνεταιρισμού, στους Ρεθυμνιώτες μέλη του. (άρθρο 23)

Οι παραπάνω διασφαλίσεις, δεν μπορούν να αμφισβητηθούν σε καμιά περίπτωση, ούτε δικαστικά, επειδή ρητά προσδιορίζονται από τον Νόμο 1667/1986 Αστικών Συνεταιρισμών.

ΓΙΑΥΤΟ ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΛΟΣ ΑΦΟΒΑ
(ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΑΡΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ)
Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                     ========================

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Του Μεταφορικού Συνεταιρισμού με την Επωνυμία

«ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν. Π.Ε.»

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΣΥΣTΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ? ΣΗΜΑ

1. Συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1667/1986 και του εκάστοτε διαμορφούμενου, καθώς και των αφορούντων τους σκοπούς του Συνεταιρισμού Νόμους, όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν, Μεταφορικός Ναυτιλιακός Συνεταιρισμός, στο εξής Συνεταιρισμός, με την επωνυμία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν. Π.Ε.» και διακριτικό τίτλο «CRETANLINES».

ΑΡΘΡΟ 2ο: ΕΔΡA

Έδρα του Συνεταιρισμού ορίζεται ο Δήμος Ρεθύμνου Κρήτης?

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια λειτουργίας του Συνεταιρισμού ορίζεται για αόριστο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΚΟΠΟΣ ? ΣΤΟΧΟΣ -  ΜΕΣΑ

Στόχος του Συνεταιρισμού, είναι η ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πολιτών, η ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδος του κοινωνικού συνόλου, των επαγγελματιών, των επιχειρήσεων και ασφαλώς και των μελών του.

Σκοποί του Συνεταιρισμού είναι ειδικότερα :

1. Η απόκτηση με αγορά, ναυπήγηση ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, και η εκμετάλλευση πλοίων οποιουδήποτε τύπου, ικανών για την ασφαλή μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων, πραγμάτων και οχημάτων και η δρομολόγησή τους στις θαλάσσιες γραμμές της Ελλάδος και του εξωτερικού.

2. Η εκμετάλλευση πλοίων και γενικά πλωτών μεταφορικών μέσων κ.α., ιδιόκτητων ή μη, κάθε εθνικότητας και σημαίας, με ναύλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο γενικά (με προμήθεια ή συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτηση του Ρεθύμνου, καθ όλη τη διάρκεια του έτους και σε καθημερινή βάση.

3. Μέσα για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συνεταιρισμού, δύναται επίσης να είναι η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε φύσεως και μορφής που επιδιώκουν οποιονδήποτε από τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και η σύσταση κοινοπραξιών ή θυγατρικών Εταιρειών ή η συνεργασία οποιασδήποτε φύσεως με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό, που επιδιώκουν κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Μέλη του Συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι πολίτες, κάτοικοι εντός ή εκτός Ελλάδος, εφόσον δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση, ή δικαστική αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού.

2. Επίσης μπορούν, να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού Δήμοι ή Κοινότητες, Σύλλογοι, Σωματεία ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, με έδρα την Ελλάδα.

3. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη του Μεταφορικού Ναυτιλιακού Συνεταιρισμού, όσοι μετέχουν σε άλλο Συνεταιρισμό που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, ή που συμμετέχουν ως εκλεγμένα μέλη οργάνων, άλλων Συνεταιρισμών ή Φορέων, με τον ίδιο σκοπό και αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γραπτής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Με την κατάθεση της αίτησης, ο συνεταίρος αποδέχεται ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Συνεταιρισμού?.. Για την αποδοχή ή μη αποδοχή κάθε αίτησης, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την κατάθεση της αίτησης συνεδρίασής του και με την προαναφερόμενη απόφαση αποδοχής, αποκτάται και η ιδιότητα του μέλους.

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η διαγραφή μέλους από το Συνεταιρισμό γίνεται :

α. Με οικειοθελή αποχώρηση. Κάθε συνεταίρος που συμπλήρωσε τουλάχιστον τρία (3) χρόνια ως μέλος του Συνεταιρισμού, μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του κατά τη λήξη συγκεκριμένης διαχειριστικής χρήσης με αίτηση ? δήλωση, που πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από το τέλος της χρήσης εξόδου του. Με οικειοθελή αποχώρηση εξομοιώνεται και η μεταβίβαση της υποχρεωτικής μερίδας που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του παρόντος.

β. Λόγω αποκλεισμού. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την προβλεπόμενη, από το Νόμο, απαρτία και πλειοψηφία?.

γ. Λόγω θανάτου. Ο συνεταίρος που πέθανε διαγράφεται αυτοδικαίως από τον Συνεταιρισμό στο τέλος της χρήσης κατά την οποία επήλθε ο θάνατος. Έως τότε, η συνεταιριστική ιδιότητα συνεχίζεται στο πρόσωπο των νομίμων κληρονόμων του??

2. Ο συνεταίρος που καταθέτει αίτηση - δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης από τον Συνεταιρισμό, παύει ταυτόχρονα να μετέχει σε οποιοδήποτε όργανο Διοίκησης καθώς και στη Γενική Συνέλευση μέχρι το τέλος της χρήσης που συντελείται η διαγραφή του.

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Τα μέλη του Ναυτιλιακού Συνεταιρισμού έχουν δικαίωμα:

1. Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και στα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες για κάθε περίπτωση προϋποθέσεις.

2. Να ενημερώνονται για την πορεία των υποθέσεων του Συνεταιρισμού και, με δαπάνη τους, να εφοδιάζονται με αντίγραφα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων οποτεδήποτε, καθώς και με αντίγραφα του ισολογισμού και των λογαριασμών κερδών - ζημιών.

3. Να μετέχουν στα καθαρά κέρδη και σε κάθε άλλη παροχή ανάλογα με τις συνεταιριστικές τους μερίδες και σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν εκάστοτε.

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Οι Συνεταίροι, εκτός των άλλων οφείλουν:

1. Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται στη λειτουργία του Συνεταιρισμού και να μην προβαίνουν σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα ?.

2. Να καταβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα οφειλόμενα στον Συνεταιρισμό ποσά για, την αξία των συνεταιριστικών μερίδων, εισφορές, κ.λπ.

3. Να εφαρμόζουν με ακρίβεια το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και των Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίων και να προστατεύουν με κάθε νόμιμο τρόπο ?.

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ

1. Ο Συνεταίρος ευθύνεται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μερίδων του, για τις υποχρεώσεις του Συνεταιρισμού που δημιουργήθηκαν, τόσο πριν από την εγγραφή του όσο και κατά το διάστημα που είναι μέλος.

2. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση ενός έτους από την έξοδο του συνεταίρου ή από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας ή της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης του Συνεταιρισμού.

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Τη Διοίκηση του Συνεταιρισμού ασκεί το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, και η θητεία όλων είναι τετραετής.

2??.. 3??...  4???

ΑΡΘΡΟ 12ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

1. Με πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε, το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο την πέμπτη από την εκλογή του ημέρα και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τους Α? και Β? Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει και την εκλογή αναπληρωτών Γραμματέα και Ταμία.

2. ???. 3. ???. 4???? 5. ???..

ΑΡΘΡΟ 13ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε πράξη που αφορά στη Διοίκηση και εκπροσώπηση του Συνεταιρισμού καθώς και στη διαχείριση της περιουσίας του??.

2. ??? 3???.. 4. ??? 5. ???

ΑΡΘΡΟ 14ο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα του Συνεταιρισμού σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία φορά το μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, από τους νόμιμους αναπληρωτές του, ή αν το ζητήσει το 1/3/ των μελών του.

2???. 3???.. 4???... 5. ???. 6????.

ΑΡΘΡΟ 15ο: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΤΑΜΙΑ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα τον Συνεταιρισμό και μαζί με το Γραμματέα, ή τον Ταμία σε θέματα χρηματικής διαχείρισης, υπογράφει τα έγγραφα του Συνεταιρισμού με το Γραμματέα, εκτός εάν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

β)?????.. γ)?????..

2. Ο Α? Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Β? Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε όλη την έκταση των καθηκόντων του??..

3. Ο Γραμματέας:

Μεριμνά για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου??..

4. Ο Ταμίας

Μεριμνά και επιμελείται για την ορθή διεξαγωγή των εργασιών του Συνεταιρισμού, που έχουν σχέση με την χρηματική διαχείρισή των ???

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) συνεταίρους που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ταυτόχρονα με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τετραετή θητεία.

2. ??. 3???.. 4???.. 5???... 6???...

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο,????... 2???? 3. ???. 4????... 5?????..

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2???... 3????. 4?????.. 5?????..

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1???.. 2???.. 3????4???...

ΑΡΘΡΟ 20ο: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ? ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού απαρτίζεται από όλα τα μέλη του που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το νόμο, είναι το ανώτατο όργανο και αποφασίζει για όλα τα θέματα του Συνεταιρισμού.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται :

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β)?- θ?..

ι) Η έγκριση αγοράς πλοίων, οικοπέδων και οικημάτων με παροχή σχετικής προς αυτά, εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.  

ΑΡΘΡΟ 21ο: ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ κ.λ.π.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα του Συνεταιρισμού τουλάχιστον μία φορά το χρόνο ???.Ειδικά και όσον αφορά τη διενέργεια εκλογών ???το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει, με απόφασή του, εκλογικά κέντρα και στις έδρες Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της Ελληνικής Επικράτειας, που έχουν μόνιμη κατοικία, τουλάχιστον 100 μέλη του Συνεταιρισμού??.

2????...

3. Κάθε συνεταίρος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση με μία μόνο ψήφο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτει.

4. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα αλλά και υποχρέωση, να μετέχουν όλοι οι Συνεταίροι μόνο αυτοπροσώπως, απαγορευμένης ρητώς της ψήφου διά αντιπροσώπου.

5. Τα Νομικά Πρόσωπα - μέλη του Συνεταιρισμού, παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, ή διά αντιπροσώπου που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τα αρμόδια όργανα αυτών????..

6. Στη Γενική Συνέλευση μπορεί να παρίσταται αντιπρόσωπος Ένωσης ή Συνεταιριστικής οργάνωσης ανωτέρου βαθμού της οποίας μέλος είναι ο Συνεταιρισμός

ΑΡΘΡΟ 22ο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Στην πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση αναγράφεται υποχρεωτικά η χρονολογία, η μέρα, η ώρα και ο τόπος που θα συνέλθει, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

2?????..

ΑΡΘΡΟ 23ο: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝ.ΣΥΝ/ΣΗΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας και ένα ακόμα μέλος για το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. ???..

2. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη του Συνεταιρισμού.

Αν δεν υπάρξει απαρτία,?συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες,?.και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ? όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον των μελών του Συνεταιρισμού.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, συνέρχεται ύστερα από επτά (7) ημέρες, ?.και αποφασίζει για όλα τα θέμα τα της αρχικής ημερήσιας διάταξης με όσα μέλη και αν παρίστανται, τα οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι ολιγότερα των διακοσίων πενήντα (250) ή του 5% του αριθμού των συνεταίρων, οποιοδήποτε από τα δύο είναι μικρότερο.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελώντου Συνεταιρισμού.

4. Ειδικότερα όμως, για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν:

α) την τροποποίηση η κατάργηση των άρθρων: Άρθρο 1 (παράγραφος 1), Άρθρο 2, Άρθρο 3, Άρθρο 20 (εδάφιο β? της παραγράφου 2), Άρθρο 21 (παράγραφοι 3 & 4), Άρθρο 23 (παράγραφος 4), Άρθρο 25 (παράγραφοι 1 και 2).

β) την μετεξέλιξη του Συνεταιρισμού, για την εισαγωγή του στην Κύρια ή Παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ή σε οποιαδήποτε άλλη Κεφαλαιαγορά της Ελλάδος ή του εξωτερικού, συγκαλείται ειδική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και ξεκινάει εργασίες, όταν παρίστανται σ? αυτήν τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) των εγγεγραμμένων μελών του Συνεταιρισμού.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ειδικής Γενικής Συνέλευσης (Α΄ επαναληπτική), ?απαρτία σ? αυτήν υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ογδόντα τοις εκατό (80%) των εγγεγραμμένων μελών του Συνεταιρισμού. Στην δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση (Β΄ επαναληπτική), η οποία και πάλι συνέρχεται ύστερα από 7 ημέρες, ?.απαρτία υπάρχει όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εγγεγραμμένων μελών ..

Οι αποφάσεις της ειδικής Γενικής Συνέλευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, είτε πρόκειται για την αρχική, είτε για τις επαναληπτικές Α΄ και Β΄, έχουν ισχύ και δεσμεύουν την Εταιρία, μόνο εάν έχει ψηφίσει θετικά, το ενενήντα τοις εκατό (90%) του αριθμού των μελών του Συνεταιρισμού, με βάση τον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η προβλεπόμενη σε κάθε περίπτωση απαρτία, στην έναρξη των ειδικών Γενικών Συνελεύσεων.

γ)???.

5??...  6???..

7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού, διενεργεί ?παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου- τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ?..Με την ίδια απόφαση ?εκλέγονται επίσης και τριμελείς περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές, που είναι όσες και τα εκλογικά κέντρα, οι οποίες επίσης -παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου- διενεργούν τις εκλογές, ταυτόχρονα με την 3μελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή?..

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου καθώς και των Αντιπροσώπων σε Ένωση ή Ομοσπονδία ή στην οποιαδήποτε οργάνωση ανώτερου βαθμού, γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο που συμπεριλαμβάνει τους υποψηφίους με αλφαβητική σειρά, για κάθε περίπτωση????

Ο Συνεταίρος μπορεί να ψηφίζει μέχρι τέσσερεις (4) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι δύο (2) υποψηφίους για το Εποπτικό Συμβούλιο, και ένα (1) υποψήφιο για την οργάνωση ανώτερου βαθμού δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. ???..

Εκλέγονται ως μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου οι υποψήφιοι που, για κάθε Συμβούλιο συγκέντρωσαν με σειρά επιτυχίας τις περισσότερες ψήφους???

ΑΡΘΡΟ 24ο: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. Τα κεφάλαια - πόροι του Συνεταιρισμού απαρτίζονται:

α- Από τις συνεταιριστικές μερίδες

β- Από το τακτικό αποθεματικό, τα έκτακτα ή τα ειδικά αποθεματικά.

γ-???. δ-???.. 2????...

ΑΡΘΡΟ 25ο: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε συνεταίρος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα. Μπορεί όμως, πέραν της υποχρεωτικής, να αποκτήσει και τις επιτρεπόμενες από το Νόμο εκάστοτε προαιρετικές μερίδες, οι οποίες στο σύνολό τους μαζί με την υποχρεωτική δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό 0,5% του συνολικού αριθμού των Συνεταιριστικών μερίδων, εκτός από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, που μπορούν να αποκτούν αριθμό μερίδων μέχρι το 30% του συνολικού αριθμού των Συνεταιριστικών μερίδων, συνολικά όλα τα Ν.Π.Δ.Δ., τα δε Ν.Π.Ι.Δ. δεν μπορούν να υπερβαίνουν ποσοστό 0,5% του συνολικού αριθμού των Συνεταιριστικών μερίδων έκαστο και συνολικά δεν μπορούν να υπερβούν το 30% του συνολικού αριθμού των Συνεταιριστικών μερίδων???..

2????.

3. Η ονομαστική αξία της συνεταιριστικής μερίδας ορίσθηκε αρχικά, στο ποσό των πεντακοσίων (500) ?.

3.1??.. 4????..

5. Η Συνεταιριστική μερίδα (υποχρεωτική και προαιρετικές) μεταβιβάζεται ελεύθερα σε Συνεταίρο. Επίσης μεταβιβάζεται και σε τρίτο μη συνεταίρο, μόνο ύστερα από συναίνεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία δεν παρέχεται, εφόσον δεν συντρέχουν οι όροι που απαιτούνται για την είσοδο του τρίτου στον Συνεταιρισμό ως Συνεταίρου. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας σε τρίτο πρόσωπο που είναι ήδη μέλος της Συνεταιριστικής Εταιρείας δεν σημαίνει μεταβίβαση δικαιώματος επιπλέον ψήφου ούτε δικαίωμα υπέρβασης του ορίου κτήσης όπως αυτό προσδιορίζεται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Η μεταβίβαση γίνεται με γραπτή συμφωνία και συντελείται με την καταχώρισή της στο μητρώο.          

6. Η Συνεταιριστική μερίδα κληρονομείται και κληροδοτείται. ??.

7. Η Συνεταιριστική μερίδα δεν υπόκειται σε κατάσχεση για χρέη του συνεταίρου προς τρίτους, ..

ΑΡΘΡΟ 26ο: ΕΙΣΦΟΡΑ - ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

1. Μια φορά κάθε χρόνο το Διοικητικό Συμβούλιο, καθορίζει την εισφορά καθώς και τη συνολική αξία διάθεσης των Συνεταιριστικών μερίδων.

2. Ο καθορισμός της εισφοράς γίνεται με βάση τα οικονομικά δεδομένα της αμέσως προηγούμενης χρήσης????.

ΑΡΘΡΟ 27ο: ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται με την παρακράτηση ποσοστού τουλάχιστον δέκα στα εκατό (10%) των καθαρών κερδών κάθε χρήσης???.

ΑΡΘΡΟ 28ο: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

1. Από τα ετήσια καθαρά κέρδη του Συνεταιρισμού, παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον πέντε στα εκατό (5%) για το σχηματισμό εκτάκτου αποθεματικού ?..

2??. 3. ??

ΑΡΘΡΟ 29ο: ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ειδικά αποθεματικά μπορούν να σχηματισθούν ??..

ΑΡΘΡΟ 30ο: ΔΑΝΕΙΑ.

1. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να λαμβάνει δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να συγκεντρώνει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τις εν γένει εργασίες του.

2??...

ΑΡΘΡΟ 31ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους...

2????.

ΑΡΘΡΟ 32ο: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ???

2?????. 3. ????? 4?????. 5?????...

ΑΡΘΡΟ 33ο: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στα ετήσια καθαρά κέρδη, σύμφωνα με τι διατάξεις του παρόντος??...

2???... 3?????  4????? 5?????.

ΑΡΘΡΟ 34ο: ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ

1. Τυχόν ζημιές που προκύπτουν στο τέλος διαχειριστικής χρήσης, μπορούν, αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, να καλυφθούν με τη χρησιμοποίηση κάθε είδους διατιθεμένων κεφαλαίων του Συνεταιρισμού, καθώς και με επιβολή, ??, έκτακτης εισφοράς στους Συνεταίρους.

2. ?????

ΑΡΘΡΟ 35ο: ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Ο Συνεταιρισμός διαλύεται αν:

α) Τα μέλη του μειωθούν κάτω των δέκα (10).

β) Κηρυχθεί σε πτώχευση.

2???.   3???. 4???...

5. Ο Συνεταιρισμός λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και μετά τη διάλυσή του, εφόσον διαρκεί η εκκαθάριση. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, ??.και πληρώνονται τα χρέη.. Το υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους.

ΑΡΘΡΟ 36ο: ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Αν ο Συνεταιρισμός διαλυθεί λόγω πτώχευσής του, η οποία όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωσή του με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που καταχωρίζεται στο μητρώο του Ειρηνοδικείου Ρεθύμνου.

2????.

3. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο Συνεταιρισμός δεν έχει ποτέ διαλυθεί??.

ΑΡΘΡΟ 37ο: ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.

2. Επίσης τηρεί υποχρεωτικά:

α) Βιβλίο μητρώου των μελών, ??.

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου.

Όλα τα βιβλία της παραγράφου αυτής, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από τον Ειρηνοδίκη Ρεθύμνου.

ΑΡΘΡΟ 38ο: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι αγράμματοι συνεταίροι συναλλάσσονται κανονικά με τον???.

ΑΡΘΡΟ 39ο: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

1. Τα θέματα του προσωπικού του Συνεταιρισμού ρυθμίζει εσωτερικός κανονισμός που θα πρέπει να καταρτισθεί, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός τριετίας και να υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση για έγκριση???

2. Οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού, υποχρεούνται να είναι μέλη του Συνεταιρισμού ???

ΑΡΘΡΟ 40ο: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

1. Στην αρχή κάθε χρόνου, το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στο συνεταίρο που αποχωρεί ή αποκλείεται ???.

2. Ως αποζημίωση νοείται η αξία της συνεταιριστικής μερίδας που αναλογεί στην καθαρή θέση του Συνεταιρισμού, ??.

3. Η αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους μετά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που ακολουθεί την αποχώρηση ή τον αποκλεισμό.

ΑΡΘΡΟ 41ο: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

1. Ο Συνεταιρισμός μπορεί να συμμετέχει σε Ένωση ομοειδών εταιρειών, Επιμελητήρια, οργανώσεις δευτέρου βαθμού κ.λπ.

2????...

ΑΡΘΡΟ 42ο: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν, για τη μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων του Συνεταιρισμού που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, να συγκροτούν Επιτροπές, οι οποίες βασικά απαρτίζονται από συνεταίρους, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και τρίτων προσώπων εξειδικευμένων στα υπό εξέταση θέματα. ?

2..

3α. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων του Συνεταιρισμού και την κάλυψη των αναγκών των Συνεταίρων, δύναται να λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου - κατά περιοχές-, είτε σε επίπεδο αυτών, είτε σε επίπεδο Νομού ή Διοικητικής περιφέρειας ή τμημάτων αυτών, Περιφερειακές Επιτροπές που αποτελούνται από τρία μέλη.

3β. Τα μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των συνεταίρων της περιοχής ευθύνης τους ???.

3γ???..   3δ???.. 3ε???...

ΑΡΘΡΟ 43ο: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι δημόσιες γνωστοποιήσεις του Συνεταιρισμού, ?, γίνονται με ανάρτηση ?.

ΑΡΘΡΟ 44ο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ο Συνεταιρισμός χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία του, τη μορφή και το μέγεθος της οποίας εξουσιοδοτείται να καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄  (ΑΡΘΡΑ 45 -48)

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 45ο: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Για την αντιμετώπιση των θεμάτων που δεν προβλέπονται στο παρόν, εφαρμόζονται, σε κάθε περίπτωση, οι νόμοι του Ελληνικού Κράτους.

2??. 3??..

ΑΡΘΡΟ 46οΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Η Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, με πλήρεις αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, ασκεί τα καθήκοντά της, διοικεί και εκπροσωπεί τον Συνεταιρισμό, δικαστικά και εξώδικα, σε όλες του τις σχέσεις, μέχρις ότου εκλεγούν από την πρώτη Γενική Συνέλευση, τα προβλεπόμενα από το καταστατικό Όργανα Διοίκησης???.

2. Η Γενική Συνέλευση που θα ενεργήσει τις αρχαιρεσίες αυτές, θα συγκληθεί από την Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή, σε χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς μήνες, από την κατά Νόμο δημοσίευση, του παρόντος Καταστατικού, εφόσον έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 1000 μέλη στο Συνεταιρισμό????.

3. Την παραπάνω Προσωρινή Διοικητική Επιτροπή αποτελούν οι Συνεταίροι:

1.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΜΙΧΑΗΛ ΟΠΤΙΚΟΣ, Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 93 ΡΕΘΥΜΝΟ.
2.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 7 ΡΕΘΥΜΝΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
3.ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ, ΑΔΕΛΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
4.ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΡΙΑΡΗ 11,, ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ.(ΑΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
5.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝ.ΜΥΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 19 ΡΕΘΥΜΝΟ
6.ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Δ.Κ., ΙΜΒΡΟΥ 20 ΡΕΘΥΜΝΟ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
7.ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜ. ΧΑΡΑΛΑΜΠ., ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ, ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ Ε 25 ΡΕΘΥΜΝΟ(ΑΝ.ΤΑΜΙΑΣ)
8.ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ, ΠΑΛΑΜΑ 12, ΡΕΘΥΜΝΟ
9.ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΝΟΜΑΡΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΜΑΧΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 5, (Α΄ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
10.ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ-ΖΑΡΩΜΑ ΓΙΟΥΛΗ, ΔΡΙΣΚΟΥ 13 ΡΕΘΥΜΝΟ
11.ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖ.ΔΩΜΑΤΙΩΝ,ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13, ΡΕΘ. (ΤΑΜΙΑΣ)
12.ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡ.ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
13.ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ ΦΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 24, ΡΕΘΥΜΝΟ
14.ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΠΟΛ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΠ. ΜΑΡΟΥΛΗ 38 ΡΕΘΥΜΝΟ(Β΄ΑΝΤ/ΔΡΟΣ)
15.ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΑΜΑ
16.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Σ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΧΟΡΤΑΤΖΗ 20 , ΡΕΘΥΜΝΟ
17.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ «ΒΙΟ» ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
18.ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΗΛ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΞΟΥ 2 ΡΕΘΥΜΝΟ (ΑΝ.ΤΑΜΙΑΣ)
19.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΟΘΩΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛ. ΠΕΤΥΧΑΚΗ 27 ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΡΘΡΟ 47ο: ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ιδρυτικά μέλη του Συνεταιρισμού είναι κατά αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω :  

1.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ, Λ.ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 93 ΡΕΘΥΜΝΟ
2.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 1 ΡΕΘΥΜΝΟ
3.ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ 7 ΡΕΘΥΜΝΟ
4.ΓΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΔΕΛΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
5.ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7 ΡΕΘΥΜΝΟ
6.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 13 ΡΕΘΥΜΝΟ
7.ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ, ΑΔΕΛΕ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
8.ΔΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΚΡΙΑΡΗ 11 ΡΕΘΥΜΝΟ
9.ΖΩΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΣΚΟΥΤΣΗ 74 ΡΕΘΥΜΝΟ
10.ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σ. ΠΕΤΡΟΥΛΑ 7 ΡΕΘΥΜΝΟ
11ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 67 ΡΕΘΥΜΝΟ
12.ΚΑΠΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΗΤΩΝ 9 ΡΕΘΥΜΝΟ Ε.ΒΑΣΙΛΑΚΗ 4 ΡΕΘΥΜΝΟ
13.ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ε.ΒΑΣΙΛΑΚΗ 4 ΡΕΘΥΜΝΟ
14.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΜΥΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 19 ΡΕΘΥΜΝΟ
15ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
16.ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΡΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
17.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
18.ΜΑΚΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
19.ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Δ.Κ., ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΙΜΒΡΟΥ 20 ΡΕΘΥΜΝΟ
20.ΜΑΡΙΟΛΟΣ Ν.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΒΑΙΤΣΕΡ 5-7 ΡΕΘΥΜΝΟ
21.ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ 32 ΡΕΘΥΜΝΟ
22.ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ, ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ Ε 25 ΡΕΘΥΜΝΟ
23.ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ, ΠΑΛΑΜΑ 12, ΡΕΘΥΜΝΟ
24.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
25.ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΜΑΧΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ 5, ΡΕΘΥΜΝΟ
26.ΠΑΓΟΥΡΑΚΗ-ΖΑΡΩΜΑ ΓΙΟΥΛΗ, ΔΡΙΣΚΟΥ 13 ΡΕΘΥΜΝΟ
27.ΠΑΓΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΙΣΚΟΥ 13 ΡΕΘΥΜΝΟ
28.ΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑΝΟΥΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
29.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
30.ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 13, ΡΕΘΥΜΝΟ
31.ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΗΣ ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
32.ΠΡΙΝΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ 24, ΡΕΘΥΜΝΟ
33.ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΙΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
34.ΣΙΛΙΓΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΕΠ. ΜΑΡΟΥΛΗ 38 ΡΕΘΥΜΝΟ
35.ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
36.ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΧΟΡΤΑΤΖΗ 20 , ΡΕΘΥΜΝΟ
37.ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΠΗΛΙ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
38.ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ&ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ
39.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΤΙΡΙΟ «ΒΙΟ» ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
40.ΤΣΑΚΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡΒΟΛΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ
41.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΕΡΒΟΛΙΑ 229 ΡΕΘΥΜΝΟ
42.ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΑΞΟΥ 2, ΡΕΘΥΜΝΟ
43.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
44.ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΟΘΩΝΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΑ/ΜΑΤΩΝ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛ.ΠΕΤΥΧΑΚΗ 27 ΡΕΘΥΜΝΟ

 

Οι λογαριασμοί που ανοίξαμε στις τράπεζες Ρεθύμνου, για να γίνεις μέλος, είναι οι παρακάτω:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ATEBANK   : 453 04 003043 02

ALPHA BANK   : 790002320003827

ASPIS BANK                : 01066316600000012

ATTICA BANK              : 84848573

ΓΕΝΙΚΗ                         : 98005056845

ΕΘΝΙΚΗ                        : 46047034130

ΕΜΠΟΡΙΚΗ                    : 86874571

EUROBANK                  : 0136190200428757

ΚΥΠΡΟΥ                        : 24752425

MARFIN EGNATIA BANK: 0288048421

MILLENIUM BANK:       : 10858580

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ                   : 117548

ΠΕΙΡΑΙΩΣ                       : 5757039730407

PRO BANK                    : 260951012016

ΧΑΝΙΩΝ                          : 148131001« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Κυριακή, 27 Μάι 2018

Αρθρογραφία