Οι νέοι Αντινομάρχες και Προέδροι Νομαρχιακών Επιτροπών με απόφαση Νομάρχη

Εκτύπωση

Ο Νομάρχης κ. Γιώργης Παπαδάκης όρισε τους νέους Αντινομάρχες.
Ακολούθως ορίστηκαν και οι νέοι προέδροι Νομαρχιακών Επιτροπών.ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.      Τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

2.      Τις διατάξεις των παραγράφων 28,29,30,31, του άρθρου 15 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση Περιφέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

3.      Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2,4 & 5 του άρθρου 1 του Ν. 3274/2004.

4.      Την με αριθμ. 2/2/7-1-2006 απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου που ορίζει σε δύο (2) τον αριθμό των Νομαρχιακών Επιτροπών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Ν. 3274/2004.

5.      Τον Οργανισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου (ΦΕΚ 1423/Β/2005).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως Αντινομάρχες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου τους παρακάτω Νομαρχιακούς Συμβούλους:

1.     Σιταρένιου ? Μπριλλάκη Ζωή

2.     Κεφαλογιάννη ? Μπιρλιράκη Ιωάννα

Η παρούσα ισχύει από 1-1-2009  έως  31-12-2009.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Περιφέρεια Κρήτης

2. Πρόεδρο του Ν.Σ της Ν.Α.Ρ.

3. Οριζόμενους ως Αντινομάρχες                         

4. Νομαρχιακοί Σύμβουλοι Ν.Α.Ρ.

5. Γενικό Γραμματέα ΝΑΡ

6. Υπηρεσίες Ν.Α.Ρ                                                  

7. Μ.Μ.Ε


Ο Νομάρχης Ρεθύμνου
Γιώργης Παπαδάκης

 

________________________________________________________________
 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Ν.Α.» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3274/2004 ¨Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄& Β΄βαθμού».
  3. Τον Εσωτερικό Οργανισμό Οργάνωσης & Λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου
  4. Την με αριθμ. 2/2/ 7-1-2007 απόφαση του Ν.Σ. της Ν.Α. Ρεθύμνου για τον ορισμό του αριθμού και των αρμοδιοτήτων των Νομαρχιακών Επιτροπών
  5. Την με αριθμ. 1 / 1-1-2009 απόφαση μας για ορισμό Αντινομαρχών.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.) Ορίζουμε Προέδρους των δύο Νομαρχιακών επιτροπών της Ν.Α. Ρεθύμνου τους παρακάτω:

     1. την Αντινομάρχη Σιταρένιου ? Μπριλλάκη Ζωή Πρόεδρο στην ΝΕ «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

     2. την Αντινομάρχη Κεφαλογιάννη ? Μπιρλιράκη Ιωάννα Πρόεδρο στην ΝΕ «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ»

Οι ανωτέρω θα προεδρεύουν στις συνεδριάσεις των αντίστοιχων Ν.Ε., εφόσον δεν παρίσταται ο υποφαινόμενος, σύμφωνα με το Νόμο 3274/2004.

Β.) Γραμματέα και των δύο Νομαρχιακών Επιτροπών ορίζουμε την Βροντάκη Ευαγγελία με αναπληρωτή τον Δεληγιαννάκη Νικόλαο, υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου.

Η παρούσα ισχύει από 1-1-2009 έως 31-12-2009.

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία