Αποφάσεις του δήμου Αρκαδίου για τον "Καλλικράτη"

Εκτύπωση

Αποφάσεις του δήμου Αρκαδίου για τον "Καλλικράτη"      


15/4/10

Στο Άδελε και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαδίου σήμερα την 13ην του μήνα Απριλίου του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και

ώρα 8:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αρκαδίου, υπό την προεδρία του Προέδρου του κ. Περακάκη Στυλιανού του Γεωργίου, μετά από την αριθ. 6/12 ? 4 ? 2010 πρόσκλησή του που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε νόμιμα σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στο Δήμαρχο, (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της σχετικής ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι, από το σύνολο των 17 Δημοτικών Συμβούλων της οργανικής του σύνθεσης και των 12  προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων ήταν:

 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ       

Π α ρ ό ν τ ε ς

Περακάκης Στυλιανός Πρόεδρος                                               

Κοτζαμπασάκης Εμμανουήλ Αντιπρόεδρος

Βενιέρης Γεώργιος                                                    Α π ό ν τ ε ς

Καλλιγιάννης Κων/νος                                    1. Μαντζουράνη Αναστασία

Κανακάκης Γεώργιος                                      2. Πολιουδάκης Γεώργιος

 Κιαγιάς Δημήτριος                                         3. Στρατιδάκης Βασίλειος

Κιαγιάς Δράκος                                                      

Μακρυποδάκη Αριστέα                                

Ξεξάκης Στυλιανός                                                                                                         

Πατεράκης Εμμανουήλ                                                                                                             

Πετρακάκης Νικόλαος

Συριανόγλου Αναστάσιος

Χαρκιανάκης Στυλιανός

 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Π α ρ ό ν τ ε ς                                         Α π ό ν τ ε ς

Βαβαδάκης Εμμανουήλ                               1. Γιακιντζή Ειρήνη

Δρυγιαννάκης Μάρκος                                2. Κουτσαλεδάκης Εμμανουήλ

Κατικάς Εμμανουήλ                                    3. Μαθιουδάκης Νικόλαος

Νικολουδάκης Εμμανουήλ                            4. Κρεβατσούλης Εμμανουήλ                      

Παρασύρης Κων/νος                                   5. Πετρακάκης Ιωάννης

                                                              6. Ρακιντζής Ιωάννης

                                                              7. Χατζηκων/νου Μιχαήλ

 

 

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

  • Σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να δοθεί λύση χωρίς να ληφθεί υπόψη η γειτνίαση του Δήμου Αρκαδίου με το Δήμο Ρεθύμνης, ως μία γεωγραφική ενότητα (επαρχία Ρεθύμνου). Εξάλλου, οι έδρες των δύο Δήμων απέχουν μόνον οκτώ (8) χιλιόμετρα.
  • Όλος ο προγραμματισμός αλλά και το υπάρχον οδικό δίκτυο, δημιουργούν μια κυκλοφοριακή ροή που κατευθύνεται προ τη πόλη του Ρεθύμνου και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τη ροή αυτή. Είναι βασικός κανόνας που δείχνει ότι ο Δήμος Αρκαδίου και Ρεθύμνου αποτελούν μια ενότητα.
  • Όσον αφορά τα έργα υποδομής και τα δίκτυα υποδομών όπως για παράδειγμα η Διαχείριση υδάτινων πόρων, η ύδρευση, αποχέτευση, η αντιπλημμυρική προστασία, το Βιοτεχνικό Πάρκο, αντιμετωπίζουν γεωμορφολογικά τους δύο δήμους ως μια Γεωγραφική ενότητα και πληρούν επακριβώς τις προϋποθέσεις του νέου Νομοσχεδίου για ισομερή και ισοδύναμη ανάπτυξη.
  • Όλες οι προηγούμενες διαιρέσεις, δηλαδή οι αναπτυξιακοί σύνδεσμοι, τα Συμβούλια της περιοχής, οι Συνεταιρισμοί, έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο και έχουν άμεση σχέση με το Δήμο Ρεθύμνου.
  • Τέλος τα σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης, όπου φοιτούν και θα φοιτήσουν στο μέλλον οι μαθητές της περιοχής μας, είναι τα σχολεία της Πόλης του Ρεθύμνου και προφανώς, το κόστος που θα δημιουργούν οι εν λόγω μαθητές θα επιβαρύνει το Δήμο Ρεθύμνου.

 

Για να παραμείνουν όλα τα παραπάνω αδιατάρακτα και να αποφευχθούν πιθανές κοινωνικές συγκρούσεις κάτι που απευχόμαστε όλοι ? κάνουμε δύο προτάσεις για το Νομό μας.

Πρόταση 1η Όλος ο Νομός ένας Δήμος. Ο οποίος σίγουρα θα διαφυλάξει όλα όσα προαναφέραμε και σίγουρα θα οδηγήσει ταχύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια νέα εποχή που όλοι μας διακαώς επιθυμούμε.

Πρόταση 2η Οριζόντια κατάτμηση με δημιουργία δύο Δήμων στο Νομό.


Ο σχεδιασμός για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο, τον τουρισμό, τα λιμάνια και γενικότερα τις υποδομές του βορείου τμήματος του Νομού, οι επαγγελματικές δραστηριότητες των κατοίκων όπως και λόγοι πληθυσμιακής και κοινωνικής ισορροπίας, αντίστοιχα δε η σχετική ομοιομορφία των προβλημάτων του Νότιου τμήματος του Νομού, επιβάλουν την οριζόντια κατάτμηση του Νομού σε δύο μόνο Δήμους τον Βόρειο και το Νότιο.

Την οποία πρόταση ήδη έχουν υλοποιήσει και βάσει της οποίας λειτουργούν σήμερα οι δύο Μητροπόλεις του Νομού μας (Ρεθύμνης & Αυλοποτάμου ? Λάμπης ? Συβρίτου & Σφακίων).

Μετά από όλα όσα αναφέραμε παραπάνω εκτιμούμε ότι όποια λύση και αν δοθεί οι Δήμοι Αρκαδίου ? Ρεθύμνου αποτελούν μια κοινωνικά συμπαγή περιοχή, ώστε να ικανοποιείται η απαίτηση ισότιμης εκπροσώπησης στις πολιτικές δομές της. Ταυτόχρονα υπάρχουν στο εσωτερικό της ενότητας αυτής κοινές πολιτισμικές και πολιτιστικές παραδόσεις και έθιμα.

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 18 Ιούν 2018

Αρθρογραφία