Αρμοδιότητες των νέων Αντινομάρχων.

Εκτύπωση

Αρμοδιότητες των νέων Αντινομάρχων.
 

  • Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στoν Αντινομάρχη κ. Σταυρακάκη Εμμανουήλ.
  • Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στoν Αντινομάρχη κ. Νικολούδη Ιωάννη

4/1/10

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Α.Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στoν Αντινομάρχη κ. Σταυρακάκη Εμμανουήλ.

Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη κ. Σταυρακάκη Εμμανουήλ την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Ν.Α και τον εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με «Εντολή Νομάρχη» ως κατωτέρω:

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
1.    Αποφάσεις σύστασης καταστατικών Α.Ε.
2.    Αποφάσεις διενέργειας εκθέσεων.
3.    Αποφάσεις εντολών ελέγχων σε ελεγκτές Ανωνύμων εταιριών.
4.    Αποφάσεις περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών.
5.    Απόφαση ανάκλησης αδείας, σύστασης Α.Ε. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
6.    Απόφαση για άσκηση ελέγχου Α.Ε.
7.    Απόφαση χορήγησης άδειας σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. στην αλλοδαπή.
8.    Έγκριση παράτασης της νομικής υπόστασης Α.Ε. που τελεί υπό εκκαθάριση.
9.    Έγκριση συγχώνευσης Α.Ε. που εδρεύουν στο Νομό.
10.Απόφαση άδειας λειτουργίας ειδικών εκθέσεων (κλαδικών ? γενικών) από φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, προβολής εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών, γεωργικών, χειροτεχνικών κλπ προϊόντων και υπηρεσιών εκτός από εκθέσεις εικαστικών τεχνών.
11. Απόφαση χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων τέλεσης εκθέσεων.

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
12.Απόφαση χορήγησης πτυχίων και αδειών οδήγησης γεωργικών . μηχανημάτων.
13.Απόφαση απόσυρσης από την κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων.
14.Απόφαση λήψης μέτρων προστασίας αρδευτικών υδάτων.
15.Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων αναδασμού.
16.Απόφαση εισδοχής ποιμνίων σε θερινές και χειμερινές βοσκές.
17.Απόφαση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων διανομής.

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
18.Αποφάσεις αρχικής έκδοσης ή ανανέωσης εμπειροτεχνικού πτυχίου.
19.αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας του οικοπέδου για ανέγερση διδακτηρίου καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτίριο κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο (άρθρο 16 του ΑΝ 627/68, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 513/76- ΦΕΚ 356/Α).

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ.
20.Θεώρηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
21.Εποπτεία λειτουργίας του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

Η υπ, αριθμ. 7802/31-12-2007 απόφασή μας ισχύει κατά τα λοιπά, απολύτως.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται η Αντινομάρχης κ. Σταυρακάκη Εμμανουήλ οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σ΄αυτόν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο.
Η παρούσα ισχύει από 1-1-2010 έως 31-12-2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

    ______________________________________________________________
 

Β. Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής εγγράφων με «ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» στoν Αντινομάρχη κ. Νικολούδη Ιωάννη

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη κ. Νικολούδη Ιωάννη την, με εντολή μας, άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων και Αυτοτελών τμημάτων της Ν.Α και τoν εξουσιοδοτούμε να υπογράφει μετά από τις εισηγήσεις των οικείων προϊσταμένων με «Εντολή Νομάρχη» ως κατωτέρω:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
1.    Αποφάσεις ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων Νομού Ρεθύμνης καθώς και καταστημάτων Υγρών Καυσίμων.
2.    Αποφάσεις διόρθωσης ηλικίας και αλλαγής επωνύμου στα Μητρώα Αρρένων και πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου.
3.    Αποφάσεις χορήγησης άδειας σύστασης Δικαιοπραξίας (άρθρ.9, 32 του Ν. 1892/90).  

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.
4.    Αποφάσεις χορήγησης και ανανέωσης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), σχολών επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων και σχολών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
5.    Αποφάσεις, χορήγησης και ανανέωσης αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και εμπορευμάτων, ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.
6.    Αποφάσεις, χορήγησης προθεσμίας για προσωρινή λειτουργία σε επιχειρήσεις οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων και επιβατών σε περίπτωση αποχώρησης από οποιαδήποτε αιτία του φυσικού προσώπου που έχει λάβει την άδεια και ασκούσε το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα.
7.    Αποφάσεις χορήγησης δικαιώματος θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, μεταβολές του εν λόγω δικαιώματος και της κατάστασης των αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης καθώς και τον καθορισμό του εξωτερικού χρωματισμού τους.
8.    Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από Δήμους ή Επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του άρθρου 46 του Ν. 1416/84, ο καθορισμός της χρονολογίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτών.
9.    Αποφάσεις χορήγησης αδειών κατοχής ίδρυσης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, ασυρμάτων τηλεφώνων, συσκευών σταθμών ασυρμάτου, δεκτών λήψης ραδιοανακοινώσεων.
10.Αποφάσεις χορήγησης πτυχίου χειριστή ασυρμάτου, ραδιοερασιτέχνη και άδειας άσκησης επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου και ραδιοτεχνίτη.
11.Αποφάσεις χορήγησης αδειών λειτουργίας ραδιοηλεκτρικών εργαστηρίων.
12.Αποφάσεις χορήγησης ειδικής άδειας για λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικών ?ηλεκτρικών σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3 παρ. 4 ΚΥΑ 94619/8682/1993 ΦΕΚ 688 Β). 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
13.Απόφαση έκδοσης βεβαιώσεων ? ταξινόμησης αυτοκινήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ.
14.Αποφάσεις έκδοσης παραχωρητηρίων κατοικιών Πρόνοιας, έναρξη προγραμμάτων Λαϊκής Κατοικίας και θεομηνιοπλήκτων και στεγαστικά θέματα.
15.Αποφάσεις χορήγησης πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας για εισαγωγή ατόμων σε Ιδρύματα ( Γηροκομεία, Χρονίων Παθήσεων, Ορφανοτροφεία, κα).
16.Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών και ορισμού Κοινωνικού Συμβούλου για έλεγχο Ιδιωτικών Παιδικών σταθμών , Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων κ.α.
17.Αποφάσεις διενέργειας Εράνων και Λαχειοφόρων Αγορών.
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ).
18.Ορισμός υπαλλήλων υπευθύνων για την επικύρωση των διοικητικών εγγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.
 

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
19.Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε φροντιστήρια (άρθρο 7 και 73 παρ.1 του α.ν 2545/1940 ΦΕΚ 287 Α).
20.Διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος (άρθρο 41 παρ.3 του Ν. 1566/1985).
21.Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό (Υ.Α.Γ2/4832/28.11.1990).
22.Έγκριση σχολικών εκδρομών εσωτερικού (ΚΕΦ.Β4 της Υ.Α.Γ2/4832/28.11.90 ΦΕΚ 762/90 τ.β? ).
23.Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου (άρθρο 7 του Π.Δ. 483/77 και άρθρου 5 του Π.Δ. 484/77 ΦΕΚ 149/Α΄).
24.Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων (άρθρο 53 του Ν. 1566/1985).
25.Κυρώσεις στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους (άρθρο 2 παρ.3 Ν.1566/85 ΦΕΚ 167 Α΄)
26.Καθορισμός των συνδιαλέξεων που επιτρέπονται κατά μήνα για κάθε τηλεφωνική σύνδεση (άρθρο 4 παρ. 1ζ Π.Δ. 173/85)
27.Έγκριση εγκατάστασης τηλετύπων (ΤΕΛΕΞ) στις υπηρεσίες εκπαίδευσης (άρθρο 1 παρ. 2δ΄ Π.Δ. 347/86 ? ΦΕΚ 154/Α΄).
28.Καθορισμός των σχολείων και των περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ που δικαιούνται να πραγματοποιούν υπεραστικές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μέσω ΟΤΕ (άρθρο 4 παρ. 1στ? Π.Δ. 173/85 ? ΦΕΚ 59 Α?).
29.Οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές (άρθρο 47 παρ.3 του Ν. 1566/85 ? ΦΕΚ167/Α΄).
30.Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτων προς τα κάθε μορφής Ν.Π.Δ.Δ. και τις υπηρεσίες αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ και η έγκριση κυκλοφορίας τους (άρθρο 1 του Π.Δ. 2396/53 ? ΦΕΚ 117 Α΄ και άρθρο 4 παρ. 1 του Π.Δ. 173/85 ? ΦΕΚ 59/85 Α΄).
31.Έκδοση απόφασης για τη μεταβίβαση περιουσίας των σχολικών μονάδων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 31 Ν. 2009/92).
 

Η υπ, αριθμ. 7802/31-12-2007 απόφασή μας ισχύει κατά τα λοιπά απολύτως.
Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντινομάρχης Νικολούδης Ιωάννης οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σ΄αυτόν θα ασκούνται από τον υποφαινόμενο.
Η παρούσα ισχύει από 1-1-2010 έως 31-12-2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία