Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

Εκτύπωση

Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009

14.09.09

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών δίδεται στη δημοσιότητα εγκύκλιος με θέμα: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009».
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009» 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

Οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σε ενιαίο κείμενο με το Π.Δ.96/2007 (ΦΕΚ 116 Α), όπως τούτο έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 29 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263, Α).

Οι διατάξεις αυτές ρυθμίζουν διεξοδικά και λεπτομερειακά τα θέματα στα οποία αναφέρονται. Ωστόσο, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του συντονιστικού του ρόλου και έχοντας την κύρια ευθύνη για την οργάνωση και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εκλογών, θεωρεί ότι, η παρούσα συνοπτική εγκύκλιος, θα αποτελέσει χρήσιμο ενημερωτικό οδηγό για όλους όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογών.

Στην εγκύκλιο αυτή, περιγράφονται όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας, οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες όλων των συντελεστών, ενώ επισημαίνονται και οι νόμιμες προθεσμίες, μέσα στις οποίες οφείλουν να ενεργήσουν. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. 

Το περιεχόμενο της εγκυκλίου αυτής χωρίζεται σε τρία μέρη: 

Στο πρώτο μέρος περιέχονται πληροφορίες για την ημερομηνία των εκλογών, για τον αριθμό των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε περιφέρεια, για το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, για την υποβολή των υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών, καθώς και για τον τρόπο εκλογής τους. 

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι αρμοδιότητες και οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας. 

Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, ενώ αναλύεται και ο τρόπος ψηφοφορίας, εξαγωγής και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων των εκλογών. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΛΕΓΕΙΝ ΚΑΙ ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ. 

Ημερομηνία διενέργειας των εκλογών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.127 (ΦΕΚ 174 Α/7.9.2009), οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009
Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από ώρα 07.00 έως ώρα 19.00, όπως ειδικότερα προβλέπεται στο άρθρο 50 του Π.Δ. 96/2007. 

Αριθμός βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια

Ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε εκλογική περιφέρεια ορίστηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 381/2002 (ΦΕΚ 332 Α). Πρόκειται για την κατανομή των 288 εδρών μεταξύ των 56 εκλογικών περιφερειών της χώρας, δοθέντος ότι οι υπόλοιπες 12 έδρες καλύπτονται από βουλευτές επικρατείας. 

Δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου στις γενικές βουλευτικές εκλογές έχουν οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και κοινοτήτων του Κράτους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν (άρθρα 4 παρ.1 και 6 παρ.1 του Π.Δ.96/2007).

Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν:
α) Όσοι βρίσκονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.
β) Όσοι στερήθηκαν το δικαίωμα αυτό, λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση( άρθρο 5 του Π.Δ 96/2007).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 51 παρ.5 του Συντάγματος και άρθρο 6 παρ.2 του Π.Δ.96/2007). 

Δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Εκλόγιμοι στο βουλευτικό αξίωμα, είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της εκλογής το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν τη νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν (άρθρο 55 του Συντάγματος και άρθρο 29 του Π.Δ. 96/2007). 

Έναρξη προεκλογικής περιόδου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007), η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής.

Αναφορικά με τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του διατάγματος διάλυσης της Βουλής, δηλαδή την 7η Σεπτεμβρίου 2009. 

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Όλοι οι υποψήφιοι (εκείνοι που πρόκειται να περιληφθούν σε συνδυασμούς, καθώς και οι μεμονωμένοι), υποβάλλουν πρόταση υποψηφιότητας, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στο αρμόδιο για την ανακήρυξή τους Πρωτοδικείο, το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρο 32 παρ. 6 του Π.Δ. 96/2007).

Η δήλωση για κατάρτιση συνδυασμών, των κομμάτων ή συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων ή και ανεξάρτητων υποψήφιων, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή με απόδειξη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το αργότερο δεκατρείς (13) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρα 34 παρ.5 και 3 παρ.2 του Π.Δ. 96/2007).

Ο κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλάβει αριθμό υποψηφίων ως τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της εκλογικής περιφέρειας, προσαυξημένο: α) κατά δύο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται ένας έως και επτά βουλευτές β) κατά τρεις, στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές και γ) κατά τέσσερις, στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές (άρθρο 34 παρ.6 του Π.Δ. 96/2007).

Η πρόταση υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας υποβάλλεται μόνο από κόμματα ή συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων και επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το αργότερο δεκατρείς (13) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα της 20ης Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρο 3 παρ.1 και 2 του Π.Δ. 96/2007). 

Ποσόστωση υποψηφίων κατά φύλο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3636/2008 (ΦΕΚ Α 11/1.2.2008), για την ανακήρυξη των πολιτικών κομμάτων κατά τις βουλευτικές εκλογές, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων τους, αντιστοίχως, σε όλη την Επικράτεια. Στο σημείο αυτό, διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ποσόστωση δεν αφορά στο σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού σε κάθε εκλογική περιφέρεια, αλλά μόνο στο σύνολο των υποψηφίων κάθε συνδυασμού σε όλη την Επικράτεια. 

Ανακήρυξη υποψηφίων και γνωστοποίηση της ανακήρυξης 

Οι υποψήφιοι βουλευτές ανακηρύσσονται από το Πρωτοδικείο, στο οποίο υποβλήθηκαν οι υποψηφιότητες, δέκα (10) ημέρες μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρο 33 του Π.Δ.96/2007).

Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας, ενεργείται από το Α? Τμήμα του Αρείου Πάγου, τη δέκατη τέταρτη (14) ημέρα μετά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή την 21η Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρο 35 του Π.Δ.351/2003).

Οι αποφάσεις των Πρωτοδικείων για την ανακήρυξη των υποψηφίων βουλευτών και του Α΄ Τμήματος του Αρείου Πάγου για την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων βουλευτών Επικρατείας κοινοποιούνται αμέσως στον Υπουργό Εσωτερικών και στους νομάρχες. Οι τελευταίοι εκδίδουν προκήρυξη, με την οποία γνωστοποιούνται στην περιφέρεια του νομού τα ονόματα όλων, όσοι ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων. Η προκήρυξη των νομαρχών, τοιχοκολλάται με φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οπωσδήποτε στα δημοσιότερα μέρη όλων των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού. Επίσης, δύναται να δημοσιευτεί και στον τύπο, εφόσον τούτο είναι δυνατό. Η δημοσίευση και τοιχοκόλληση της προκήρυξης πρέπει να έχει γίνει το αργότερο μέχρι την πέμπτη ημέρα πριν από την ημέρα της εκλογής, δηλαδή μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρο 39 παρ.2 του Π.Δ. 96/2007).

Σημειώνεται ότι, περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα προσόντα και τα κωλύματα εκλογιμότητας, την υποβολή των υποψηφιοτήτων κλπ., περιλαμβάνονται στην ειδική για τα θέματα αυτά εγκύκλιό μας αριθ. 55436/9.9.2009. 

Τρόπος εκλογής βουλευτών
Οι βουλευτές εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 98 όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.11 του Ν.3731/2008, 99 και 100 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007). 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Στο μέρος αυτό περιγράφονται οι ενέργειες των κρατικών υπηρεσιών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας.

Στο στάδιο αυτό προπαρασκευής των εκλογών περιλαμβάνονται: 

  • η συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών και η κλήρωση των μελών τους
  • ο διορισμός των δικαστικών αντιπροσώπων και τα καθήκοντα των εφόρων
  • ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και ο εφοδιασμός τους με ψηφοδέλτια, εκλογικούς φακέλους, σάκους, κάλπες και ειδικά διαχωρίσματα ψηφοφορίας (παραβάν)
  • η εκτύπωση των εκλογικών καταλόγων, βιβλίων και εντύπων που θα χρησιμοποιήσουν οι εφορευτικές επιτροπές και άλλα όργανα και η προώθησή τους στα εκλογικά τμήματα και καταστήματα
  • η έκδοση του προγράμματος ψηφοφορίας και
  • η παραλαβή του εκλογικού υλικού από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής 

Συγκρότηση εφορευτικών επιτροπών (άρθρο 58 του Π.Δ. 96/2007) 

Η ψηφοφορία διεξάγεται σε κάθε εκλογικό τμήμα ενώπιον πενταμελούς εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως πρόεδρο, και τέσσερα μέλη. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά, κληρώνονται από το οικείο Πρωτοδικείο, μεταξύ των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους εκλογέων του δήμου ή της κοινότητας, που υπάγεται το εκλογικό τμήμα.

Σε όποιους δήμους ή κοινότητες οι κατάλογοι είναι καταρτισμένοι κατά εκλογικά διαμερίσματα, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ή διορίζονται από αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα παραπάνω μέλη πρέπει να κατοικούν στο δήμο, την κοινότητα ή το εκλογικό διαμέρισμα που υπάγεται το εκλογικό τμήμα, για το οποίο κληρώθηκαν. Σε περίπτωση διορισμού τους από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο (65ο ) έτος της ηλικίας τους.

Η κλήρωση ή ο διορισμός των μελών, πρέπει να γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την, κατά το άρθρο 31 παρ.3 του Π.Δ. 96/2007, έναρξη της προεκλογικής περιόδου, δηλαδή μέχρι την 22α Σεπτεμβρίου 2009 (άρθρο 58 παρ.3 του Π.Δ. 96/2007). Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται για το διορισμό τους με φροντίδα των αντίστοιχων Εισαγγελέων Πρωτοδικών και με απόδειξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 28η Σεπτεμβ%


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Παρασκευή, 25 Μάι 2018

Αρθρογραφία