Υπόμνημα για την Σχολή Ασωμάτων από τον κ.Ηλία Λαμπίρη

Εκτύπωση

Υπόμνημα για την Σχολή Ασωμάτων από τον κ.Ηλία Λαμπίρη
Κατά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου, μετά από πρωτοβουλία του βουλευτή Ρεθύμνου καθηγητή Ηλία Λαμπίρη, στα γραφεία του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων του ΕΘΙΑΓΕ, συγκροτήθηκε Επιτροπή, αποτελούμενη από τους:

  1. Αρχοντάκη Μανώλη τέως αντινομάρχη
  2. Βολάνη Μανούσο Δ/ντή Ερευνητικού Προγράμματος Σχολής Ασωμάτων
  3. Στεφανάκη Αλέκο εξωτερικό συνεργάτη ΕΘΙΑΓΕ
  4. Ιερέα Διαμαντάκη Μανώλη
Η παραπάνω Επιτροπή ανέλαβε την υποχρέωση να επεξεργαστεί και να συντάξει υπόμνημα σχετικό με την αναβάθμιση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας.
Το υπόμνημα υπεγράφη από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους κα Όλγα Κεφαλογιάννη και Ηλία Λαμπίρη, από το Νομάρχη Ρεθύμνου κ. Γεώργιο Παπαδάκη και από τους Δημάρχους Συβρίτου και Κουρητών κ.κ. Μιχάλη Πετρακάκη και Στέφανο Σημαντήρα.

Ο Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κκ Ειρηναίος συμφώνησε με το κείμενο, πλην όμως εξέφρασε την άποψη ότι δεν πρέπει να επιτραπούν παρεμβάσεις-επεκτάσεις στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα γραφείων και εργαστηρίων του Σταθμού, αλλά να γίνει νέα σύγχρονη κτιριακή υποδομή γραφείων διοίκησης σε χώρο που δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου περί Αρχαιοτήτων.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος που κατετέθη στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο κατά την διάρκεια επισκέψεώς του στον Δήμο Συβρίτου στις 20-8-09, έχει ως εξής:
1. Σύντομο Ιστορικό.
Ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων ιδρύθηκε το 1979 στο χώρο του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Μονής Ασωμάτων μετά από παραχώρηση των κτημάτων και ενός μέρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του Γεωργικού Σχολείου.

Αποστολή του Σταθμού ήταν και είναι η κάλυψη των ερευνητικών αναγκών για την αιγοπροβατοτροφία, της Κρήτης , αλλά και ολόκληρου του νησιώτικου χώρου της νοτίου Ελλάδος. η οποία έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία..
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων είναι το μόνο ερευνητικό ίδρυμα για την κτηνοτροφία σε ολόκληρη την νότια Ελλάδα.

Τα τελευταία 15 χρόνια διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες και οι συνεργασίες του Σταθμού με την ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας ερευνητών που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια με αφορμή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με άλλα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια εσωτερικού και εξωτερικού, γεγονός που έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην αναβάθμισης της παρουσίας και της αποτελεσματικότητάς του.
Επιπλέον ο Σταθμός αποτελούσε και αποτελεί χώρο εκπαίδευσης και ερευνητικής δραστηριότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Ερευνητικά έργα. Στο πίνακα 1 παρουσιάζονται τα ερευνητικά έργα που έχουν εκτελεστεί ή εκτελούνται από ή με τη συμμετοχή του Σταθμού

2. Ο ρόλος του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Ασωμάτων στην Ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
Η παραγωγή ανταγωνιστικών παραδοσιακών προϊόντων ποιότητας από την αιγοπροβατοτροφία της Κρήτης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος είναι επιβεβλημένη προκειμένου να επιβιώσει. Αυτό προϋποθέτει την αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παράλληλα είναι αναγκαίο να παράγεται η απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανάπτυξη συστημάτων αριστοποιημένης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των ζώων για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.

Επειδή η αιγοπροβατοτροφία είναι μια δραστηριότητα που εξαρτάται σε υψηλό βαθμό από τις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες και επομένως δεν μπορεί να στηρίζεται σε τεχνογνωσία που προέρχεται από άλλες χώρες, αλλά πρέπει να παράγεται τοπικά.

3. Υφιστάμενη κατάσταση.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τόσο οι υποστηρικτικές όσο και οι σταβλικές είναι παλιές και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες, αλλά και στις τρέχουσες ανάγκες λόγω διεθνών ερευνητικών συνεργασιών.
Ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων είναι στελεχωμένος από έναν τακτικό Ερευνητή και εξωτερικούς συνεργάτες χωρίς να έχει δρομολογηθεί διάδοχη κατάσταση. Εξάλλου έρευνα χωρίς ερευνητές δεν είναι εφικτή.
Το βοηθητικό προσωπικό είναι γερασμένο και ελλιπές λόγω συνταξιοδοτήσεων

4. Προτάσεις
4.1. Επειδή:

  1. Παρατηρείται έντονη οικιστική ανάπτυξη γύρω από τις σταβλικές εγκαταστάσεις του Σταθμού,
  2. Προβλέπεται η διάνοιξη του νέου κάθετου οδικού άξονα Ρέθυμνο Τυμπάκι να περάσει κοντά από τις υφιστάμενες σταβλικές εγκαταστάσεις.
  3. Προχωρεί η αναστύλωση και επαναλειτουργία της Ιεράς Μονής Ασωμάτων, τα κτίσματα της οποίας επίσης είναι σε γειτνίαση με τις σταβλικές εγκαταστάσεις.
  4. οι εγκαταστάσεις είναι παλιές και μη λειτουργικές.

Θεωρείται επιβεβλημένο:

Α) Να γίνει μετεγκατάσταση των σταβλικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλο χώρο των κτημάτων του Σταθμού, μετά από εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης, σχεδιασμού των νέων εγκαταστάσεων με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις.

Β) Να γίνει εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων γραφείων και εργαστηρίων (αναλύσεων και Τεχνητής σπερματέγχυσης).

4. 2. Άμεση στελέχωση του Σταθμού Γεωργικής Ερεύνης Ασωμάτων με ερευνητικό, τεχνικό, και λοιπό προσωπικό. Πρέπει να εξασφαλιστεί άμεσα η διάδοχη κατάσταση σε ερευνητικό προσωπικό γιατί είναι οριακό και κινδυνεύει να χαθεί η τεχνογνωσία και οι επιστημονικές διασυνδέσεις που υπάρχουν σήμερα.
4. 3. Να γίνει αξιοποίηση των υποδομών του Σταθμού ( κτισμάτων και κτημάτων για την προώθηση της γενετικής βελτίωσης της φυλής Σφακίων, που τόσο έχει ανάγκη η νησιώτικη αιγοπροβατοτροφία.
4. 4. Ανάπτυξη μεθόδων καλλιέργειας και χρήσης κτηνοτροφικών φυτών, ( πχ ταννιφόρα) στα κτήματα του σταθμού τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της υγείας των ζώων και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ασφάλειας και ποιότητας.

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο να αναβαθμιστεί ο Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων και να αναδειχθεί σε Μεσογειακό Κέντρο Αιγοπροβατοτροφίας. Το χρειάζεται το Ρέθυμνο, η Κρήτη, η Ελλάδα.

Σαν αρχή η ΝΑ Ρεθύμνου αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους για την εκπόνηση της μελέτης για την προέγκριση χωροθέτησης των νέων σταβλικών εγκαταστάσεων του Σταθμού.
Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, οι φορείς του Νομού Ρεθύμνης ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση εσάς και του κ υπουργού.


 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 20 Μάρ 2018

Αρθρογραφία