Κόμβος Αμαρίου. Καθυστέρηση στα έργα

Εκτύπωση

Κόμβος Αμαρίου. Καθυστέρηση στα έργα
Ελλειψη συντονισμού και επιζήμιες καθυστερήσεις διαπιστώνει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ρεθύμνου, καθηγητής Ηλίας Λαμπίρης, στο έργο κατασκευής του Κόμβου Αμαρίου. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής είχε απευθύνει ερώτηση στις 24.6.09 προς τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης, ρωτώντας τους αρμόδιους Υπουργούς τα εξής:

Ποιες ενέργειες έχουν γίνει έως σήμερα προκειμένου να ξεκινήσει η κατασκευή του Κόμβου Αμαρίου.

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες μετατόπισης δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή Μισσιρίων Ρεθύμνου, για να προχωρήσει η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Αμαρίου. 

Αν έχει οριστικοποιηθεί η πράξη ένταξης του έργου «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Αμαρίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (ΕΠΕΠ) και εάν όχι πότε θα γίνει, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση ή ακόμα και ο κίνδυνος απένταξης του έργου από το χρηματοδοτικό μέσο.

Σε απάντηση, τα ερωτώμενα Υπουργεία απέστειλαν τα παρακάτω έγγραφα:

1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης διαβίβασε το με αριθμό ΔΕΑΔ/2923/7.7.09 έγγραφο της ΔΕΗ, το οποίο αναφέρει τα εξής:
«Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Ηλία Λαμπίρη και ειδικότερα αναφερόμενοι στα σχετικά με τη ΔΕΗ Α.Ε. ζητήματα, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 25-08-08 κατατέθηκε στην τοπική Υπηρεσία μας στο Ρέθυμνο αίτημα της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.ε.., Αναδόχου του έργου «Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της παράκαμψης Ρεθύμνου» του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ, για μετατόπιση του δικτύου Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του κόμβου Αμαρίου, το οποίο εμποδίζει τις εργασίες κατασκευής του προαναφερόμενου έργου.

Μετά την πραγματοποίηση αυτοψίας από τεχνικό κλιμάκιο της εν λόγω υπηρεσίας μας από κοινού με τεχνικό κλιμάκιο του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ, εκπονήθηκε μελέτη για τη μετατόπιση του εν λόγω δικτύου.

Η Υπηρεσία μας διαπιστώνοντας ότι κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου («Κατασκευή Α/Κ Αμαρίου της παράκαμψης Ρεθύμνου») δημιουργήθηκαν επισφαλείς συνθήκες για το δίκτυό μας και παρά το γεγονός ότι δεν είχε καταβληθεί στα Γραφεία μας από το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ η δαπάνη ύψους 10.080,17 ? πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι συνολικό ποσό 11.995,40?, για την εν λόγω μετατόπιση, στις 18/03/09, προώθησε στον αρμόδιο εργολάβο της ΔΕΗ Α.Ε. για κατασκευή το έργο της μετατόπισης του δικτύου.

Σημειώνεται ότι για την πραγματοποίηση της μετατόπισης ήταν απαραίτητο να προηγηθεί, για τήρηση των ορίων ασφαλείας, η μετακίνηση -σε άλλη θέση- των κερκίδων του γηπέδου ποδοσφαίρου που βρίσκεται στα όρια του κόμβου Αμαρίου.

Παρόλο που η Υπηρεσία μας ενημέρωσε έγκαιρα το ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ, τελικώς η μετακίνηση των κερκίδων πραγματοποιήθηκε στις 20/06/09.

Για λόγους ελαχιστοποίησης της όχλησης των καταναλωτών, προγραμματίστηκε από τη ΔΕΗ Α.Ε. Περιοχή Ρεθύμνου η εκτέλεση των εργασιών μετατόπισης του δικτύου μας στις 05-07-09, ημέρα Κυριακή.

Δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ-ΒΟΑΚ) δεν έχει προβεί μέχρι σήμερα στην καταβολή της προαναφερόμενης δαπάνης, η Επιχείρηση θα επιδιώξει την είσπραξη αυτής από τον εν λόγω φορέα με κάθε νόμιμο μέσο.»

2.Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών διαβίβασε το με αριθμό 32180/ΕΥΣ 5189/16.7.09 παρακάτω έγγραφο:

«Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη» του Γ? ΚΠΣ   έχει ενταχθεί και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Οδικών Έργων / Δ1 του ΥΠΕΧΩΔΕ το έργο «Κατασκευή και αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ)» με επιλέξιμο προϋπολογισμό 125.825.936ευρώ .

Με τη 2η τροποποίηση του ανωτέρω έργου, η οποία ολοκληρώνεται στο άμεσα προσεχές διάστημα εντάσσεται και το έργο της κατασκευής ανισόπεδου κόμβου Αμαρίου στο έργο του ΒΟΑΚ.

Το έργο «Κατασκευή και αναβάθμιση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)» αποτελεί συνεχιζόμενο έργο μεταξύ Γ? ΚΠΣ και ΕΣΠΑ και η ένταξη του τμήματος του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας, 2007-2013» θα γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης τμήματος του έργου από το Γ? ΚΠΣ (περί τα τέλη του 2009).

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να σας δοθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο.»

3. To  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. απέστειλε το με αριθμό 2379/17.7.09 έγγραφο, το οποίο αναφέρει τα εξής: 

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων Υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το έργο του Α.Κ. Αμαρίου της Παράκαμψης Ρεθύμνου του Β.Ο.Α.Κ., εκτελείται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, με προϋπολογισμό 7.600.000,00 ευρώ.

Η ομαλή πορεία κατασκευής του κόμβου, προϋποθέτει την επίλυση των πολλών προβλημάτων, κυρίως Ο.Κ.Ω., λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής (αστικό τμήμα).

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί αφορούν τον βόρειο κλάδο του κόμβου (τοίχοι αντιστήριξης και χωματουργικές εργασίες).

Οι αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αναμένεται εντός των προσεχών ημερών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ στο Ρέθυμνο, η μετατόπιση στύλων των Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του έργου, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή του.

Η κατασκευή του κόμβου Αμαρίου αρχικά είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΠΕΠ Κρήτης όπου και δημοπρατήθηκε. Στη συνέχεια όμως και λόγω της περαίωσης του ΠΕΠ, (αρχικός χρόνος περαίωσης 31/12/2008), έγινε πρόταση για ένταξη του έργου αυτού στο πρόγραμμα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ο.Α.Λ.Α.Α.

Ήδη η αρμόδια Προϊστάμενη Αρχή απέστειλε το σχετικό φάκελο των απαιτούμενων στοιχείων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, για τις περαιτέρω ενέργειες, προκειμένου να υπάρξει ομαλή χρηματοδότηση.»

Σχολιάζοντας τις απαντήσεις που έλαβε ο βουλευτής Ρεθύμνου, καθηγητής Ηλίας Λαμπίρης, διαπιστώνει κατ? αρχήν, ότι υπάρχει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, αφού, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, δεν γνωρίζει το ένα Υπουργείο τις ενέργειες που έχουν γίνει από το άλλο Υπουργείο.

Αυτό θα διαπιστώσει και ο αναγνώστης διαβάζοντας το έγγραφο της ΔΕΗ, που διαβίβασε το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπου αναφέρεται ότι οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου Μέσης Τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. ολοκληρώθηκαν στις 5.7.09 και συγκρίνοντας το με εκείνο του ΥΠΕΧΩΔΕ που στις 17.7.09 αναφέρει ότι: «Αναμένεται εντός των προσεχών ημερών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ στο Ρέθυμνο, η μετατόπιση στύλων των Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του έργου, προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατασκευή του».

Τελικώς, συμπεραίνει ο κ. Λαμπίρης, το έργο του Κόμβου Αμαρίου προχωρά από μεταφορά σε μεταφορά και από καθυστέρηση σε καθυστέρηση, με τις πιστώσεις που είχαν προβλεφθεί από το ΠΕΠ Κρήτης (Γ΄ΚΠΣ) να χάνονται και το έργο να εντάσσεται εκ νέου στο ΕΣΠΑ. Πώς είναι δυνατόν από τη μια να μιλάμε για απορροφήσεις πιστώσεων και από την άλλη να μεταφέρονται τα ανεκτέλεστα στο 100% έργα στο ΕΣΠΑ, σε βάρος άλλων έργων που θα γίνονταν για τη βελτίωση της εθνικής οδού (ΒΟΑΚ) με το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο;

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Τρίτη, 19 Ιούν 2018

Αρθρογραφία