ΑΝΕΚ: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2008


 
ΑΝΕΚ: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2008

Χανιά, 24 Νοεμβρίου 2008

                                                ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

*     + 7.4% ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ευρώ 202,7 ΕΚΑΤ.

  *     + 14,8% ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: Ευρώ 101,2 ΕΚΑΤ.

 

Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2008:

Κύκλος Εργασιών

Αύξηση κατά 7,4% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της ΑΝΕΚ κατά το εννεάμηνο του 2008 και ανήλθε σε ευρώ 202,7 εκατ. έναντι ευρώ 188,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 225,4 εκατ., έναντι ευρώ 205,9 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,5%.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2007: οι πωλήσεις της ΑΝΕΚ ανήλθαν σε ευρώ 101,2 εκατ. έναντι ευρώ 88,1 εκατ. (αύξηση 14,8%), ενώ οι πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 110,5 εκατ. έναντι ευρώ 94,1 εκατ. (αύξηση 17,5%).

Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων της Μητρικής κατά το εννεάμηνο του 2008, ανήλθε σε ευρώ 146,3 εκατ. έναντι ευρώ 117,4 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά ευρώ 28,9 εκατ. ή 24,6% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2007. Η μεταβολή αυτή οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο αυξημένο κόστος των καυσίμων, οι τιμές των οποίων παρουσίασαν ραγδαία αύξηση κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου. Επίσης, το κόστος πωληθέντων επηρεάστηκε από τις αυξημένες δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων και ναυλώσεων πλοίων. Τα υπόλοιπα κόστη παρέμειναν, σε γενικές γραμμές, στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2007.

EBITDA

Επακόλουθο των παραπάνω γεγονότων ήταν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας να παρουσιάσουν μείωση κατά το εννεάμηνο του 2008 και να διαμορφωθούν σε ευρώ 30,0 εκατ. έναντι ευρώ 47,0 εκατ. την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 30,1 εκατ. έναντι ευρώ 47,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2007.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν για την Εταιρεία σε ευρώ 30,7 εκατ. έναντι ευρώ 33,2 εκατ. και για τον Όμιλο σε ευρώ 32,4 εκατ. έναντι ευρώ 33,9 εκατ.    

 
Κέρδη μετά από φόρους

Τα κέρδη εννεαμήνου της Εταιρείας μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ευρώ 10,2 εκατ. έναντι ευρώ 24,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2007. Αντίστοιχα, για τον Όμιλο τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 9,7 εκατ., έναντι ευρώ 23,6 εκατ.

Γ τρίμηνο 2008

Η είσοδος σε νέες γραμμές (Κυκλάδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο) και η αναδιάταξη των δρομολογίων του στόλου ως συνέπεια της δυναμικής στρατηγικής της Εταιρείας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών, τη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και τη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων, κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, σε επίπεδα σημαντικής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε ευρώ 23,2 εκατ. έναντι 25,4 εκατ. και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε ευρώ 23,7 εκατ. έναντι 25,3 εκατ. το τρίτο τρίμηνο του 2007.

 ·         Το νέο πλοίο της ΑΝΕΚ «Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΥΡΟΣ» ξεκίνησε από τα τέλη Σεπτεμβρίου τα δρομολόγιά του στη γραμμή των Χανίων ενισχύοντας το στόλο της Εταιρείας με ένα από τα πλέον σύγχρονα και πολυτελή πλοία της ακτοπλοΐας και η λειτουργία του θα συμβάλει στην αύξηση της συνολικής μεταφορικής ικανότητας και στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.


 Επίσης, κατά τη διάρκεια του Γ τριμήνου ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005 έως και 2007.  

   Τέλος, σημειώνεται ότι η μείωση των τιμών των καυσίμων κατά το τελευταίο διάστημα,  αναμένεται να επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου της χρήσης.

 

Η ΑΝΕΚ LINES ανταποκρίνεται με επιτυχία στα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας και εφαρμόζει ενέργειες που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κεφαλαίων προς όφελος των μετόχων της.     

  


 

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Κρήτη

Σημειρινή ημερομηνία Πέμπτη, 26 Απρ 2018

Αρθρογραφία