Αερολέσχη Ρεθύμνου

Εκτύπωση

                                     

 Αερολέσχη Ρεθύμνου


Μετά το ενδιαφέρον που επέδειξε η Αερολέσχη Ρεθύμνου για τη αίτηση παραχώρησης αεροδιαδρόμου δίπλα στη Γεωργική Σχολή Ασωμάτων στο Αμάρι (Δήμο Συβρίτου) για τις ανάγκες της, η ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ κρίνει σκόπιμο να γνωστοποιήσει τα γενικά στοιχεία της Αερολέσχης. Να θυμίσουμε ότι αυτός ο αεροδιάδρομος θα αναβαθμίσει τουριστικά τη περιοχή Ασωμάτων και επίσης θα προσφέρει χρήσιμες υπηρεσίες στο τόπο όπως επείγουσες αεροδιακομιδές, υποστήριξη της  πολιτικής προστασίας κλπ.

Υπάρχουν τελικά αρκετές όμορφες δραστηριότητες που κρύβει το Ρέθυμνό μας και δεν τις ξέρουμε. Είναι δίπλα μας και εμείς αγνοούμε τα περισσότερα και περιοριζόμαστε τις περισσότερες φορές στο να γυμνάζουμε τη "δεξιά χείρα μας" κάνοντας ζάπινγκ στις τηλεοράσεις μας.

Στο δια ταύτα
Η Αερολέσχη Ρεθύμνου είναι μέλος της
Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας ( ΕΛ.Α.Ο) και έχει αναγνωριστεί ως αθλητικό σωματείο από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.Οι σκοποί
της αερολέσχης είναι:

- Να καταστήσει γνωστή με κάθε μέσο τηv σπουδαιότητα ταυ αεραθλητισμoύ, με σκoπό τη δημιoυργία αερoπoρικής συvείδησης και της διάδoσης τoυ αερoπoρικoύ πvεύματoς,  ιδίως πρoς τηv vεoλαία.

- Να συμβάλλει δια τωv μελώv της, από κoιvoύ μετα της πoλιτείας, στηv πρoστασία τoυ εθvικoύ πλoύτoυ, της αvθρώπιvης ζωής, της εθvικής κληρovoμίας κλπ. 

- Να κιvήσει τo εvδιαφέρov τωv αρμoδίωv πρoϊσταμέvωv αρχώv vα υπoστηρίξoυv τηv  Αερολέσχη Χίου  για τηv επίτευξη τωv σκoπώv της, με τηv παρoχή ηθικής ή και υλικής βoήθειας.

- Να συvάψει και vα διατηρήσει φιλικές σχέσεις με τα άλλα Ελληvικά Αεραθλητικά σωματεία, καθώς και άλλoυς παιδαγωγικoύς, μoρφωτικoύς και πολιτιστικούς συλλόγoυς.

- Να συμμετέχει εvεργά στηv κoιvωvική, oικovoμική, πvευματική, και  μoρφωτική ζωή της χώρας.

- Να καταστήσει γvωστή στα μέλη της τηv σπoυδαιότητα της εvασχόλησης με oπoιαδήπoτε μoρφή αθλητισμoύ και ιδίως τωv αθλημάτωv πoυ υπάγovται στov έλεγχo της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ.

Τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της αερολέσχης  είναι η οργάνωση αγώνων, εκθέσεων, εορτών, επιδείξεων αεραθλημάτων καθώς και η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων διαφόρων αθλημάτων που έχουν σχέση με την πτήση.

Για τη δραστηριότητα του Αεραθλητισμού σαν κυριότερες δράσεις μπορούμε να αναφέρουμε τις παρακάτω:

α. Γενική αεροπορία

β. Υπερελαφρά αεροσκάφη

γ. Ανεμοπορία

δ. Αλεξιπτωτισμός (Πλαγιάς- Ελεύθερης πτώσης-Μηχανοκίνητος)

ε. Αερομοντελισμός.

Ο τόπος μας είναι ιδανικός για την ανάπτυξη διάφορων αεραθλημάτων, που μπορούν να δώσουν μια εναλλακτική πρόταση στους νέους και νέες του νομού μας, αλλά και να προβάλουν την ευρύτερη περιοχή γενικότερα.

 

Σημαντικό τμήμα του αεραθλητισμού είναι η ενασχόληση με τα υπερελαφρά αεροσκάφη για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον από τα μέλη της αερολέσχης μας. Τα Υπερελαφρά αεροσκάφη γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθιση σε άλλες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα  σε περιοχές της επαρχίας , που βρίσκονται μακριά από τερματικές περιοχές αεροδρομίων. Αξίζει να αναφερθεί ότι στη χώρα μας είναι καταμετρημένα αυτή τη στιγμή περίπου 180 υπερελαφρά α/φη ενώ στην Ιταλία 5000 από τα οποία τα 2500 κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο εξωτερικό.

Είναι προφανές ότι για την ανάπτυξη των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι αναγκαία η ύπαρξη των απαραιτήτων υποδομών που να εξυπηρετούν τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών του αεραθλητισμού.

Βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των αεραθλητικών δραστηριοτήτων είναι η ύπαρξη ενός πεδίου  απογείωσης-προσγείωσης, ή όπως αλλιώς επίσημα λέγεται, ενός «Πεδίου Πτήσεων».

 Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στο νομό μας. Αυτού του είδους τα αεροπορικά πεδία μπορούν να υποστηρίξουν πολλές αθλητικές δραστηριότητες αλλά και κοινωνικές, όπως είναι η κάλυψη απαιτήσεων της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ), π.χ. πυρανιχνεύσεις κλπ.

Εκτός των άλλων ο αεραθλητισμός ανήκει και στις ειδικές μορφές τουρισμού. Υπάρχει πάντοτε έντονο ενδιαφέρον από άλλες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό για αεραθλητικές συναντήσεις (fly in) στο νησί μας.  Στο παρελθόν αλλά και στις μέρες μας έχουν γίνει πολλές τέτοιες εκδηλώσεις στα αεροδρόμια Μάλεμε, Ηρακλείου και Σητείας. Πρόσφατο παράδειγμα το FLY IN που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Σητείας από 19-21 Σεπτεμβρίου 2008, όπου συνδιοργανωτής ήταν ο δήμος Ηρακλείου.

Έχουμε την πεποίθηση  ότι η περιοχή σας προσφέρεται για τη δημιουργία πεδίου πτήσεων που να πληρεί τους όρους που απαιτεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αλλά και διότι η ύπαρξη ενός τέτοιου κέντρου θα αποτελέσει ένα επιπλέον μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, καθόσον θα υπάρξει έντονο ενδιαφέρον από άλλα μέρη της Ελλάδας λόγω και του φυσικού κάλλους.

Για όλα τα παραπάνω θα θέλαμε τη θετική ανταπόκρισή σας στο σκοπό μας, αλλά και τη συμπαράστασή σας ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε με επιτυχία τη χρήση του χώρου που θα επιλεγεί για τις δραστηριότητές μας.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν υφίσταται θέμα οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου Συβρίτου. Οι πόροι που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου μπορούν να προέλθουν από διάφορους φορείς, όπως μας δείχνει η εμπειρία από άλλες αερολέσχες της χώρας μας. Για παράδειγμα, το πεδίο πτήσεων Μεσολογγίου χρηματοδοτήθηκε κατά μέγα μέρος από το σπατόσημο. Το αντίστοιχο στην Κομοτηνή έγινε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ).

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η λειτουργία ενός πεδίου πτήσεων στην περιοχή, αλλά και σε συνδυασμό με τα άλλα ήδη υπάρχοντα πεδία ανά τη χώρα, αποτελεί  μια αναπτυξιακή δραστηριότητα και ενισχύει, στο βαθμό που της αναλογεί, την ΤΟΠΙΚΗ και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 21 Μάι 2018

Αρθρογραφία