Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εκτύπωση

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Την προδημοσίευση τη Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, που έγινε στις 25 Μαϊου, ανακοίνωσε στα μέλη του το Επιμελητήριο Ρεθύμνης.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο, Υπηρεσίες.

Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 δωδεκάμηνες χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας τους κυμαίνεται:

1. Μεταποίηση: από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ

2. Τουρισμός: από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ

3. Εμπόριο και Υπηρεσίες: και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται στο  65% για την περιφέρεια Κρήτης και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα με τον κλάδο. Συγκεκριμένα:

·   Για τη Μεταποίηση: από 50.000 Ευρώ έως 300.000 Ευρώ.

·   Για τον Τουρισμό: από 30.000 Ευρώ έως 250.000 Ευρώ.

·   Για το Εμπόριο: από 20.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ.

·    Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 Ευρώ έως 200.000 Ευρώ.

Η δημιουργία και για πρώτη φορά η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων θα περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δις). Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.

Η ημερομηνία ανάρτησης της προδημοσίευσης αυτής στην ιστοσελίδα www.espa.gr είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες: α) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: τηλ. 210 3742071-076-082-083-086, β) στο δικτυακό τόπο www.espa.gr και γ) στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης τηλ. 28310 57330 (κ. Θοδωρής Τσαούλης).

 

 


« επιστροφή στη κατηγορία Ρέθυμνο

Σημειρινή ημερομηνία Δευτέρα, 26 Φεβ 2018

Αρθρογραφία